Den Haag

Groenbericht januari - februari 2022

65e jaargang nr. 1 – jan.-febr. 2022

afz. Groot Hertoginnelaan 11

2517 EA Den Haag

 

 

 

 

Groenbericht voor de maanden januari en februari 2022

Tweemaandelijks bericht van de afdelingen Delft, Den Haag,

Leidschendam en Wassenaar.

 

Elk lid van de KMTP/Groei & Bloei kan deelnemen aan alle in

dit bericht opgenomen activiteiten.

Agenda voor de maanden januari en februari 2022

Za. 15-1 Nieuwjaarsbijeenkomst en ALV afd. Den Haag

Ma. 24-1 Geluk zit in een groen hoekje afd. Wassenaar

Di. 15-2 Bezoek Oranjehotel afd. Den Haag

Za. 19-2 Snoeien in eigen tuin afd. Delft

Ma. 21-2 ALV + activiteit (nader in te vullen) afd. Delft

Ma. 21-2 Lezing Australië en Tasmanië afd. Wassenaar

Do. 24-2 Lezing Kyrgyzstan afd. Leidschendam

Za. 12-3 Zaaiworkshop afd. Delft

22-25-6 Tuinenreis Achterhoek afd. Den Haag

Groei & Bloei-vrijwilligers gezocht voor de Keukenhof!!

Zie onder afdeling Leidschendam

 

Let op: Het volgende Groenbericht verschijnt rond 1 maart 2022.

Geen bericht ontvangen? Meld dit aan Liesbeth Hazekamp,

tel. 070-3654445 email: info(at)denhaag.groei.nl.

 

Wilt u het groenbericht liever digitaal dan per post ontvangen?

Spaar papier en portokosten en meld u aan bij info(at)denhaag.groei.nl

 

De redactie wenst u allen een gezond en groen 2022

AFDELING DELFT en omstreken

Website: www.delft.groei.nlInformatie: info(at)delft.groei.nl

Eindejaarswens van het bestuur

Terwijl de kerst en het nieuwe jaar naderen staat de tuin er behoorlijk groen bij. De echte winterkou laat op zich wachten. Een enkele roos probeert nog tot bloei te komen. En ik moet bekennen dat ik al gespiekt heb of de nieuwe helleborusbloemen zich al aankondigen. Dat was te optimistisch natuurlijk... Terugkijkend op het afgelopen jaar zijn we blij met wat we ondanks corona met elkaar hebben kunnen doen. Twee plantenruilbeurzen, de open tuinendag in openbaar groen, een drukbezochte zomeravondfietstocht en een excursie naar de Tuindagen van Beervelde. Om er een paar te noemen. In dit Groenbericht kondigen we de eerste activiteiten in het nieuwe jaar aan. Maar allereerst wensen we iedereen een warme kerst en een gezond en gelukkig 2022. 

 

Snoeien in eigen Tuin

Op zaterdagmorgen 19 februari Is er een snoeiochtend in de tuin van een van onze Groei & Bloei-leden, die verzorgd zal worden door Hovenier Piet van der Eijk. De verschillende aspecten van het snoeien zullen daarbij aan de orde komen. We zijn daarvoor nog op zoek naar een geschikte tuin met een diversiteit aan bomen en struiken. Denkt u dat uw tuin in aanmerking komt, neem dan vóór 5 februari contact op met Anneke de Roo 015 2134557/ annekederoo(at)outlook.com.

Aantal deelnemers voor deze activiteit is maximaal 10

Tijd : Zaterdag 19 febr. 10 – 12 uur

Locatie: nog onbekend

Kosten: leden € 6,00, niet-leden

€ 10,00

Overmaken op ons rekeningnummer: NL88 INGB 0004215220 t.n.v. Groei&Bloei/KMTP afd. Delft te Delft o.v.v. ’Snoeien’, uw naam en telefoonnummer.

 

Algemene ledenvergadering 21 februari

Maandag 21 februari houden we onze algemene ledenvergadering (ALV); aanvangstijd 19:30. Op het moment dat we dit schrijven, weten we nog niet of we het fysiek kunnen organiseren of - net als in 2021 - online zullen moeten doen. We zijn ook nog bezig om een lezing of andere activiteit te organiseren aansluitend aan de ALV. De ALV is alleen voor leden. De activiteit zal open zijn voor iedereen. We zullen u begin februari via de nieuwsbrief en de website informeren over de precieze invulling en locatie. Noteer aub al wel alvast de datum in uw agenda! 

Ontvang je nog geen Nieuwsbrief van G&B Delft, geef dan je mailadres door via info(at)delft.groei.nl

 

Zaaiworkshop

Tijd: Zaterdag 12 maart 10.30 – 12.00 uur

Plaats : Pastoor Verburchweg 8, 2286 KP Rijswijk

Met een nieuw tuinseizoen in zicht is het fijn plannen maken. Deze zaaiworkshop wil daarvoor een aanzet zijn, gesteund door de deskundigheid van de zaaiclub. We zijn te gast bij Coby Goeijenbier ‘op Sion’, waar we bij mooi weer ook buiten aan de slag kunnen. Diverse zaden van zomerbloeiers, zaaibakjes, zaai- en stekgrond zullen aanwezig zijn. Natuurlijk kunnen er ook eigen materialen b.v. zaad dat je verzameld hebt, meegebracht worden. Op de zaaiochtend spreken we af hoe het vervolg zal zijn, hoe we contact houden en wanneer we weer bij elkaar komen om de plantjes te verspenen en uit te wisselen.

Opgeven vóór 1 maart bij Lies Greeve: huizegreeve(at)hotmail.com

Kosten: Leden € 7,50,  niet-leden

€ 9,50.

Overmaken op ons rekeningnummer: NL88 INGB 0004215220 t.n.v. Groei&Bloei/KMTP afd. Delft te Delft o.v.v.’Zaaiworkshop’, uw naam en telefoonnummer.

 

 

Wilt u het groenbericht liever digitaal dan per post ontvangen?

Spaar papier en portokosten en meld u aan bij info(at)denhaag.groei.nl

 

AFDELING DEN HAAG

Secretariaat en Ledenadministratie: Groot Hertoginnelaan11 2517 EA 070-365 44 45 email: info(at)denhaag.groei.nlwebsite: www.denhaag.groei.nl

Nieuwjaarsbijeenkomst in combinatie met Algemene Ledenvergadering.

Zaterdag 15 januari 2022. 10.30 uur.

Sinds vele jaren houden we op de eerste groenochtend in het nieuwe jaar onze Nieuwjaarsbijeenkomst in combinatie met de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

We houden deze datum aan ook al verwachten we dat er i.v.m. corona weer beperkende maatregelen zullen gelden. Van te voren kunnen de leden de stukken (jaarverslag en de financiële stukken voor de jaren 2020 en 2021) inzien. Stuur daarvoor een email naar info@denhaag.groei.nl. Opmerkingen moeten vóór 15 januari binnen zijn. Afhankelijk daarvan zullen daarna de Financiële verantwoording over 2020 en 2021, de begroting voor 2022 en de bestuurs- en commissiemutaties geacht worden aangenomen te zijn.

 

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2022 van de afd. Den Haag van de KMTP/Groei&Bloei is als volgt samengesteld:

1. Opening en mededelingen

2. Verslag van de 147e Algemene Ledenvergadering, gehouden op zaterdag 18 januari 2020

3. Jaarverslag over 2020-2021

4. Financiële verantwoording over 2020 en 2021

5. Begroting voor 2022

6. Verslag van de kascommissie en decharge van de penningmeester

7. Bestuurs- en commissiemutaties

8. Rondvraag

Met betrekking tot punt 7:

Als gevolg van Corona en de daarbij opgelegde beperkingen en maatregelen is door het bestuur besloten in 2021 geen jaarvergadering te houden. Vanuit dit gegeven komt het bestuur met het volgende voorstel:

  • herbenoeming, met terugwerkende kracht, van de secretaris, mevr. L. Hazekamp, zij was aftredend in 2021.

  • herbenoeming van de penningmeester, de heer A. van der Zwan, aftredend in 2022.

  • Verlenging van de zittingsperiode van de vice voorzitter, mevr. A. Kingma, tot 2025 waardoor voorzitter en vice voorzitter niet gelijktijdig aftredend zijn.

We hopen, na afloop van de Algemene Ledenvergadering gezamenlijk een toost uit te kunnen brengen op het nieuwe verenigingsjaar. Aansluitend krijgt u, onder het genot van een drankje en een hapje, een korte toelichting op onze plannen voor het nieuwe jaar. Geen ruilbeurs dus maar wel is er deze ochtend alle gelegenheid om een keuze te maken uit onze nieuwe verzameling bloemen- en plantenzaden.

Aanvang van de bijeenkomst 10.30 uur, kantine van de Stadskwekerij aan de Kwekerijweg 8a, sluiting rond 13.00 uur.

Raadpleeg onze website!

 

Ledenbijeenkomst bij Groei&Bloei

Dinsdag 15 februari

Bezoek aan het Nationaal Monument Oranjehotel in Scheveningen, Van Alkemadelaan 1258, hoek Stevinstraat. Aanvang 13.45 uur.

In het Oranjehotel, de bijnaam voor de Scheveningse gevangenis tijdens de Tweede Wereldoorlog, zaten tussen 1940 en 1945 ruim 25.000 mensen opgesloten voor verhoor en berechting

Tot 2009 was de ruimte waarin thans het museum is ondergebracht nog in gebruik als gevangenis. Na een jarenlange restauratie en herinrichting werd in september 2019 in een deel van het complex het Herinneringscentrum, Nationaal Monument Oranjehotel, geopend. Het museum toont de bezoeker in de tentoonstelling en de films onder welke omstandigheden de gevangenen hier moesten leven. Voor velen van hen was het Oranjehotel het beginpunt van een lange tocht langs Duitse gevangenissen en concentratiekampen. Ruim 250 gevangenen zijn op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd.

Na een korte Introductie door een medewerker van het museum heeft een ieder de gelegenheid om een rondgang door het museum te maken.

Voor deelname aan het museumbezoek moet U zich aanmelden bij onze secretaris, mw. L. Hazekamp, tel: 070- 3654445 of via de mail info(at)denhaag.groei.nl. Het aantal deelnemers is beperkt. Heeft u een Museumkaart, neem die dan a.u.b. mee.

OV: bus 22 en 23 – halte Duinkerksestraat. Komt u met de auto dan kunt u gebruik maken van het gratis toegankelijke parkeerterrein van het museum.

4 Daagse reis naar de Achterhoek

Woensdag 22 juni t/m zaterdag 25 juni 2022

Na het succes van het vorig jaar gaan we ook dit keer weer in samenwerking met Garden Tours een tuinenreis organiseren. We gaan naar de Achterhoek. Het aantal deelnemers is beperkt: maximaal 25. Ook dit keer sluit de afdeling Leidschendam zich bij ons aan.

Informatie: Anneke Nieuwenhuis E-mail: annekecnd(at)gmail.com, Tel. 070-3543433.

Aanvulling zaaddoos

U helpt toch ook mee om bloemenzaad te verzamelen voor de zaaddoos? We hebben het al vaker gevraagd maar het is nu echt urgent omdat er in het voorjaar veel gebruik van gemaakt is.

Anne Kingma heeft toen alle, in het najaar binnengekomen zaden, geschoond, in potjes gedaan en gelabeld. Zij heeft vervolgens de zaden gedigitaliseerd en ze staan op de website van Groei en Bloei afd. Den Haag, Heel wat leden hebben daarvan al gebruik gemaakt.

Graag droog en geschoond, naam erbij, 1jarig, 2jarig of vast en van bijzondere planten een foto. Inleveren bij Anne Kingma, Spotvogellaan 32.

Heeft u vragen over de zaden, neem dan contact op met Anne Kingma e-mail: a.kingma(at)kingmamail.nl.

tel: 3234165

 

Raadpleeg ook geregeld onze website www.denhaag.groei.nl

Meld u daar aan voor de nieuwsbrief.

.

 

AFDELING LEIDSCHENDAM e.o.

Secr: Abr. Douglaslaan 131, 2273 GR, Voorburg, tel. 070 3877021.

Ledenadm: Frekeweg 118, 2263 KB, Leidschendam, tel. 070 327 26 26

website: www.leidschendam.groei.nl

Lezingen

Donderdag 24 februari 2022

Aanvang: 20.00 uur.

Lezing: “Op safari door Kyrgyzstan” door Jan Blokland.

Kyrgyzstan een Botanisch Paradijs.

 

Kyrgyzstan is een bergland dat gemiddeld rond 2700 meter boven NAP ligt met verschillende bergketens van het Tien-Shan gebergte die ruim boven de 5000 meter uittornen met toppen tot 7400 meter.

Mede door de grote hoogteverschillen heeft Kyrgyzstan een zeer rijke flora. Een aantal planten komt alleen in Kyrgyzstan voor. Dat is de reden dat er de laatste jaren steeds vaker planten- en natuurliefhebbers naar dit bergland afreizen. Ook Jan Blokland en zijn vrouw Gonnie sloten zich in juni 2019 aan bij een klein reisgezelschap o.l.v. Brian en Meerim Kabbes om van de prachtige natuur te genieten.

Het is voor de westerse wereld een onbekend land en er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar de rijke flora en fauna van het land. De reis had daarom het karakter van een ontdekkingsreis door de verschillende landschappen: van woestijn en steppe via akkers, weiden en bossen naar alpenweiden.

Dankzij het meereizen van Meerim Kabbes, die geboren en getogen is in Kyrgyzstan, was er ook veel contact met de plaatselijke bevolking en de lokale cultuur. De reis werd afgesloten met een uitvoering van een traditionele Kyrgyzstanse muziekgroep KYT in een Yurt-tent.

Jan heeft tijdens de reis veel foto’s en video-opnames gemaakt en dezeverwerkt in een digitale presentatie

Die is opgebouwd uit een inleidende video waarmee een goed beeld wordt gegeven van het verloop van de reis en de plaatsen die bezocht zijn.

Vervolgens wordt met een PowerPoint presentatie een overzicht gegeven van de rijke en bijzondere flora en een beetje fauna. De presentatie wordt afgesloten met een korte video van het spectaculaire optreden van de lokale muziekgroep KYT.

U bent van harte welkom op donderdag 24 februari, om 20.00 uur in Dienstencentrum Duivenvoorde.

Duivenvoorde 262,
2261 AN Leidschendam.

De toegang is gratis voor zowel leden als niet-leden, net als de koffie of thee in de pauze. U kunt weer gezellig meedoen aan een loterij met leuke aan ‘tuin en groen’ gerelateerde prijzen. https://leidschendam.groei.nl
 

 

Codonopsis clematidea

 

Op het moment dat we deze presentatie aankondigen zijn de besmettingscijfers nog erg hoog. Het is daarom moeilijk te voorspellen of we in de zaal van het Dienstencentrum Duivenvoorde terecht kunnen.

Mocht dat niet het geval zijn dan gaan we proberen een leuke presentatie online te organiseren.

Volg onze website www.leidschendam.groei.nl. of nog beter meldt u aan voor onze gratis digitale nieuwsbrief dat kan via onze website. Dan blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

 

Groei & Bloei-vrijwilliger op deKeukenhof iets voor jou?.

 

De vereniging Groei & Bloei werkt al jarenlang samen met de Keukenhof.

In het Juliana Paviljoen verzorgt een team vrijwilligers van Groei & Bloei allerlei hand- en spandiensten, zoals vragen van bezoekers beantwoorden, het verzorgen van de bloemen in het paviljoen, het geven van voorlichting geven over de vereniging Groei & Bloei en, aan de hand van voorbeelden op een bollentafel, uitleggen hoe bollen groeien.

Natuurlijk krijgen de teamleden een duidelijke instructie over deze onderwerpen.

Als gevolg van de Coronamaatregelen is de Keukenhof twee jaar achter elkaar dicht gebleven. Hoewel het niet zeker is, verwachten we toch dat de Keukenhof dit komend voorjaar weer opengesteld gaat worden voor bezoekers.

De Keukenhof is in 2022 geopend van 24 maart t/m 15 mei.

Helaas is het aantal vrijwilligers voor gastvrouw of gastheer in het Juliana Paviljoen teruggelopen.

Groei & Bloei is nu op zoek naar enthousiaste nieuwe medewerkers om het Keukenhofteam te komen versterken.

Het betreft vrijwilligerswerk, waar wel leuke dingen tegenover staan. Je wordt door het bestaande Keukenhofteam ingewerkt. Je wordt o.a. enkele weken voor opening uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op de Keukenhof.

Er wordt gewerkt met twee teams per dag. De werktijden zijn: van 8.30 uur tot 16.00 uur of van 10.30 uur tot 18.30 uur zodat er tijdens de drukke uren meer vrijwilligers aanwezig zijn..

Je kunt zelf aangeven of je éénmaal per week of meerdere keren per week een dagdeel wilt komen.

Je krijgt een reisvergoeding ook wanneer je met eigen auto komt, uiteraard hoef je geen parkeergeld te betalen. Vanaf Leiden CS kan je met de Keukenhofbus direct naar Keukenhof worden gebracht en v.v.

Het zou handig zijn als je bezoekers te woord kan staan in b.v. Engels, Frans of Duits.

Mocht je belangstelling hebben om een paar keer in het voorjaar in een prachtige omgeving onze vereniging te vertegenwoordigen en om daar mensen te ontmoeten en te helpen hun vragen te beantwoorden, meldt je dan aan bij de coördinators Theo en Wally Maas.

t.maas.w.smulders(at)gmail.com. Zij kunnen je ook uitgebreid informeren en eventuele vragen beantwoorden.

 

 

AFDELING WASSENAAR

Secretariaat en Ledenadministratie: Joh. De Wittstraat 20 2242 LB Wassenaar tel. . 0651005946wwestgeest8(at)gmail.comwebsite: www.wassenaar.groei.nl

Boekpresentatie “Geluk zit in een groen hoekje” op 24 januari door de auteurs Suzanne de Boer en Nicolien de Rooij.

Een aanstekelijk, inspirerend en amuserend boek voor geluksvogels met een buitenruimte: tuin, balkon of dakterras. Een mix van achtergrondkennis met tips en interviews en een bezoek van 9 fictieve inspiratietuinen, waaronder de snoeptuin, de balkontuin, de nieuwbouwtuin, de dierentuin en de speeltuin.

Een groene revolutie: gezond eten, meer bewegen, consuminderen, recyclen, uitstoot verminderen, energie besparen, allemaal thema’s die horen bij de groene revolutie, want een gezonde en milieubewuste tuin stimuleert de eigen (mentale) gezondheid en de biodiversiteit.

Beide auteurs delen hun twee passies: tuinieren en schrijven, Suzanne geïnspireerd door het leven van vlinders en andere fladderaars op haar volkstuin in Amsterdam en Nicolien door haar moes-, speel- en dierentuin achter haar woning.

De lezing houden we in gebouw SION verbonden aan de St Jozefkerk, Parklaan 26, 2241 XN te Wassenaar. Naast de kerk is er ruime parkeergelegenheid.

In verband met mogelijke Coronamaatregelen is het gewenst om u tevoren even aan te melden voor deze lezing.

Aanvang 20.00 uur. Toegang: leden vrij, niet-leden betalen €2.-.

Er is gratis koffie, thee en frisdrank.

 

Op safari in zuidoost Australië en Tasmanië.

Op maandag 21 februari doet Jan Blokland ons verslag van zijn reis, gemaakt in 2011, door een gebied genaamd de Australian Capital Territory, de Snowy Mountains en het kustgebied in de omgeving van Ulladulla aan de Tasmanzee. Ook werd de Nationale Botanische Tuin in Canberra bezocht.

In Tasmanië werd de reis vervolgd in de nationale parken Ben Lomond en de Cradle Mountains. Hier werd onder leiding van lokale gidsen de zeldzame flora van vele wilde orchideeën bezocht en natuurlijk ook de Eucalyptusbossen.

De presentatie bestaat uit films en een PowerPoint presentatie van de bijzondere planten, bloemen en het rijke dierenleven.

Deze lezing houden we weer in gebouw SION. Adres: zie hierboven.

Aanvang: 20.00 uur. Toegang: leden vrij, niet-leden betalen € 2.-

Verder is er gratis koffie, thee en frisdrank

Voorafgaande aan de lezing is er om 19.30 uur de jaarvergadering met o.a. bestuurszaken het financieel jaarverslag 2021 van de penningmeester en het jaarverslag 2021 van de secretaris.

Informatie: Wim Westgeest, tel. 06 51005946 en email: wwestgeest8(at)gmail.com en Ber Hubben, tel. 0705117660 en email: beringe(at)casema.nl