Den Haag

Groenbericht januari - februari

67e jaargang nr. 1 – jan.-febr. 2024

afz. Groot Hertoginnelaan 11

2517 EA Den Haag

 

 

                   Afbeelding met tekst, illustratie Automatisch gegenereerde beschrijving              

                                                   1874--2024

Groenbericht voor de maanden januari en februari 2024

Tweemaandelijks bericht van de afdelingen Delft, Den Haag,

Leidschendam en Wassenaar.

 

Elk lid van de KMTP/Groei & Bloei kan deelnemen aan alle in

dit bericht opgenomen activiteiten.

Agenda voor de maanden januari en februari 2024

Za. 20-1 Nieuwjaarsbijeenkomst en ALV afd. Den Haag

Do. 15-2 Museum West-vml.Am.ambas. afd. Den Haag

Za. 17-2 Zaaien voor eetbare siertuin afd. Den Haag

Vr. 17-2 Informatieochtend Bosrand + ALV afd. W’naar

Za. 24-2 Snoeiworkshop afd. Delft

Ma. 26-2 ALV – Lezing Japanse tuin afd. Delft

Ma. 26-2 Lezing Patagonia afd. L’dam

Excursies (voor details zie de betreffende afdeling)

Di. 23-4 Busreis tulpenroute Noordoostpolder afd. L’dam

16-19-6 Tuinenreis Wesel-Duitsland afd. Den Haag/L’dam

 

Let op: Het volgende Groenbericht verschijnt rond 1 januari 2024.

Geen bericht ontvangen? Meld dit aan Liesbeth Hazekamp,

tel. 070-3654445 email: info(at)denhaag.groei.nl.

Wilt u het groenbericht liever digitaal dan per post ontvangen?

Spaar tenminste € 1,20 aan papier en portokosten voor uw afdeling en meld u aan bij info(at)denhaag.groei.nl

AFDELING DELFT en omstreken

Website: www.delft.groei.nlInformatie: info(at)delft.groei.nl

Nieuwjaarswens 

Het bestuur van Groei & Bloei afdeling Delft wenst iedereen een bloeiend nieuw jaar toe! Moge 2024 gevuld zijn met prachtige tuinavonturen, kleurrijke bloemenpracht en duurzame moestuinopbrengst. De dagen gaan weer langer worden. De sneeuwklokjes ontwaken misschien al ondergronds. We kijken ernaar uit u in 2024 te zien.

In de bus (column) 

“Groei en Bloei lag weer in de brievenbus” Dit berichtje - of vergelijkbare bewoording - krijg in meerdere keren per jaar in de Wordfeud-chat. Dat woordspel speel ik al jaren met mijn moeder. Het berichtje komt van mijn vader, die ik een aantal jaren geleden een lidmaatschap als verjaardagscadeau heb gegeven. Meestal ontvang ik het op mijn werk. Bij thuiskomst kijk ik verwachtingsvol in de brievenbus en meestal ligt het blad inderdaad op mij te wachten. Het is altijd een blij momentje. Mijn vaders aankondiging verdubbelt de glimlach. Mijn ouders zijn twee jaar geleden verhuisd van een rijtjeshuis met een kleine tuin naar een appartement met een balkon. Ongeacht het aantal vierkante meters genieten ze van het groeien en bloeien, nu in balkonbakken en een aantal potten. Mijn vader verbaast zich vooral over de grootte van de tuinen die in Groei & Bloei staan. Laatst nog: 300 m2 werd als een 'relatief kleine tuin' beschreven. Gelukkig is er ook op 3 m2 balkon best veel te zien en te beleven!

Activiteitenkalender 2024 

Onze activiteitenkalender voor 2024 staat in de steigers. We zijn nog bezig om een aantal datums te bevestigen, dus zet het voorlopig met potlood in de agenda. De activiteitenkalender is ook nog niet helemaal compleet. We verwachten u een definitieve en volledige kalender te kunnen geven in het volgende Groenbericht.

24 februari Snoeiworkshop

26 februari Algemene Ledenvergadering + lezing “Japanse Tuin Clingendael”

23 maart Zaaiworkshop

13 april Plantenruilbeurs voorjaar

15 juni Open tuinendag

4 juli Zomeravondfietsen

14 september Wildplukken (onder voorbehoud)

5 oktober Plantenruilbeurs najaar

30 november Workshop onderhoud tuingereedschap (onder voorbehoud)

Nog in te plannen

- Bezoek aan Japanse Tuin Clingendael in mei of in oktober

- Dagtocht tuinen samen met afdeling Leiden

- Workshop beeldhouwen

Snoeien in eigen Tuin

Op zaterdagmorgen 24 februari is er een snoeiochtend gepland in de tuin van een van onze Groei & Bloei-leden, die verzorgd zal worden door Hovenier Piet van der Eijk. De verschillende aspecten van het snoeien zullen daarbij aan de orde komen. We zijn daarvoor nog op zoek naar een geschikte tuin met een diversiteit aan bomen en struiken. Denkt u dat uw tuin in aanmerking komt, neem dan voor 1 februari contact op met

Anneke de Roo 06-14449401

annekederoo(at)outlook.com

Het aantal deelnemers voor deze activiteit is maximaal 10.

Tijd : Zaterdag 24 februari 10 – 12 uur

Locatie : nog onbekend

Kosten : leden € 6,00, niet-leden € 10,00

Overmaken op ons rekeningnummer: NL88 INGB 0004215220 t.n.v. Groei&Bloei/KMTP afd. Delft te Delft onder vermelding van ’Snoeien’, uw naam en telefoonnummer.

Algemene Ledenvergadering

De jaarlijkse G&B Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op maandag 26 februari 2024 om 19.30 uur in OBS De Eglantier, Ina Boudier Bakkerstraat 2, 2624 NX Delft. De zaal is open om 19.15 uur, waar de jaarstukken voor u klaar liggen.

De voorlopige agenda luidt als volgt:

1. Opening, vaststellen van de agenda

2. Notulen van de ALV van  20 febr. 2023

3. Verslag van de kascommissie.

4. Jaarverslag 2023: Activiteiten en Financiën.

5. Lopende activiteiten.

6. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.

7. Sluiting

Pauze.

Om 20:30 uur neemt Bart Ennema ons mee in zijn verhalen over de Japanse Tuin in Clingendael. Hij heeft zich verdiept in de geschiedenis en het ontstaan van deze beroemde tuin. Hij wil u in deze lezing ook werkelijk, meenemen voor een wandeling door de tuin en zal u daarbij vertellen over dat wat er wel is maar niet altijd te zien is. De achtergrond van onderdelen en planten van de tuin legt hij nader uit. Wilt u meer weten over de Sneeuwlantaarn, de Tsukubai, de waterloop, de kraanvogelstenen en de plaats van de Wisteria? Dan mag u dit verhaal niet missen

De tuin is maar een paar weken per jaar open voor bezoekers. Houdt onze agenda in de gaten, want wij willen een gezamenlijk bezoek in mei of oktober laten volgen op de lezing van Bart Ennema.

De lezing is zonder kosten toegankelijk voor iedereen.

 

AFDELING DEN HAAG 1874--2024

Secretariaat en Ledenadministratie: Groot Hertoginnelaan11 2517 EA 070-365 44 45 email: info(at)denhaag.groei.nlwebsite: www.denhaag.groei.nl

Nieuwjaarsbijeenkomst in combinatie met de Algemene Ledenvergadering 2024 op zaterdag 20 januari.

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2023 van de afd. Den Haag van de KMTP/Groei&Bloei is als volgt samengesteld:

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling van het verslag van de 148e Algemene Ledenvergadering, gehouden op zaterdag 21 januari 2023

3. Bespreking van het Jaarverslag over 2023

4. Financiële verantwoording over 2023

5. Verslag van de kascommissie en decharge van de penningmeester

6. Vaststelling van de Begroting voor 2024

7. Bestuurs- en commissiemutaties

8. Rondvraag en sluiting.

 

Met betrekking tot punt 7 van de agenda kan worden gemeld dat dit jaar periodiek aftredend is de voorzitter van de afdeling Den Haag, de heer K. Pors

Het bestuur stelt de Algemene Ledenvergadering voor de heer Pors te herbenoemen voor een nieuwe periode van vier jaar.

 

Leden die het jaarverslag en het financieel verslag willen inzien, voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering, kunnen deze stukken opvragen bij de secretaris, mw. E. Hazekamp, tel. 070-3654445. Zaterdag 20 januari 2023 liggen de stukken vanaf 10.00 uur ter inzage in de vergaderruimte.

 

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering brengen we gezamenlijk een toost uit op het nieuwe verenigingsjaar. Aansluitend krijgt u, onder het genot van een drankje een korte toelichting op onze plannen voor ons jubileumjaar 2024.

 

Geen ruilbeurs op deze zaterdagochtend maar wel alle gelegenheid om een keuze te maken uit onze nieuwe verzameling bloemen en plantenzaden.

Aanvang van de bijeenkomst 10.30 uur, kantine van de Stadskwekerij aan de Kwekerijweg 8a,

Sluiting rond 13.00 uur.

Groenochtend 17 februari.

We starten weer met onze ruilochtenden op de derde zaterdag van de maand in de kas van de Stadskwekerij, Kwekerijweg 8a 2597 JK Den Haag(toegang via de Badhuisweg).

Aanvang ruilbeurs 9.45 uur. Planten inbrengen tot 10.30 uur.

Daarna: om 10.45 uur:

Hoe zaai en beplant ik een eetbare siertuin? door Ingeborg Blessing

Eetbare planten opnemen in uw siertuin heeft meerdere voordelen.

Welke planten lenen zich daar goed voor? Hoe pakt u dat aan?

Dit en meer krijgt u te horen en te zien op deze groenochtend.

Ledenbijeenkomst donderdag 15 februari

In onze jaarlijkse traditie voor een museumbezoek in de maand februari hebben we dit keer gekozen voor een bezoek aan museum West Den Haag in het gebouw van de voormalige Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout.

Het gebouw, inmiddels rijksmonument, herbergt een museum voor hedendaagse kunst met wisselende exposities en evenementen.

Een gids zal ons begeleiden door de ruimtes van dit bijzondere gebouw en ons tevens deelgenoot maken van de eindeloze verhalen over diplomatie, geschiedenis en architectuur. Alle deelnemers ontvangen na afloop een minipublicatie over de architect, Marcel Breuer.

Verzamelen 13.45 bij de ingang Lange Voorhout 102 . De rondleiding begint om 14.00 uur, en duurt een uur. Aan de rondleiding kunnen max. 15 leden deelnemen.

Voor deelname aan de rondleiding moet u zich aanmelden bij onze secretaris, Liesbeth Hazekamp, tel. 3654445 of via de mail info@denhaag.groei.nl

 

4 Daagse reis naar Wesel Duitsland

Maandag 16 t/m donderdag 19 juni.

in samenwerking met Garden Tours naar Groene Oasis langs de Rijn. Ook dit keer sluit de afdeling Leidschendam zich bij ons aan. Meer informatie op onze Nieuwjaarsbijeenkomst 20 januari.

Informatie: Anneke Nieuwenhuis

E-mail: annekecnd(at)gmail.com,

Tel. 070-3543433.

Aanvulling zaaddoos

U helpt toch ook mee om bloemenzaad te verzamelen voor de zaaddoos?

Anne Kingma heeft alle, in het najaar binnengekomen zaden, geschoond, in potjes gedaan en gelabeld. Zij heeft vervolgens de zaden gedigitaliseerd en ze staan op de website van Groei en Bloei afd. Den Haag, Heel wat leden hebben daarvan al gebruik gemaakt.

Graag droog en geschoond, naam erbij, 1jarig, 2jarig of vast en van bijzondere planten een foto. Inleveren bij Anne Kingma, Spotvogellaan 33.

Heeft u vragen over de zaden, neem dan contact op met Anne Kingma e-mail: a.kingma(at)kingmamail.nl. tel: 3234165

 

Raadpleeg ook geregeld onze website www.denhaag.groei.nl

Meld u daar aan voor de nieuwsbrief.

.

Wilt u het groenbericht liever digitaal dan per post ontvangen?

Spaar tenminste € 1,20 aan papier en portokosten voor uw afdeling en meld u aan bij info(at)denhaag.groei.nl

 

AFDELING LEIDSCHENDAM e.o.

Secr: Abr. Douglaslaan 131, 2273 GR, Voorburg, tel. 070 3877021.

Ledenadm: Frekeweg 118, 2263 KB, Leidschendam, tel. 070 327 26 26

website: www.leidschendam.groei.nl

 

In januari zijn er geen activiteiten van Groei & Bloei Leidschendam

 

50 jaar Groei & Bloei Leidschendam e.o.: presentje voor de leden

Groei & Bloei bestaat 150 jaar en de afdeling Leidschendam e.o. bestaat 50 jaar en dat willen we graag met u als lid vieren. Alle leden krijgen een presentje van ons. Indien u dat nog niet heeft opgehaald bij een lezing, kunt u contact opnemen met Marian Kokshoorn (070-3877021 na 18.00 uur of via

mjmkokshoorn(at)ziggo.nl).

 

Maandag 26 Februari Lezing

De bijzondere flora van Patagonia’ door Jan Blokland

In november /december 2008 heeft Jan een rondreis gemaakt door Zuid-Patagonië.

Het woeste en geïsoleerde Patagonië is vooral bekend om zijn grote uitgestrekte droge vlakten, maar ook om de diepgroene meren en krakende gletsjers van het Andesgebergte. Een ongelooflijke verscheidenheid aan landschappen en zeer bijzondere en interessante vegetatie en dierenwereld is daar te zien.

Patagonië is ongeveer even groot als heel Groot Brittannië. Het aantal inwoners is echter slechts 320.000. De meeste daarvan wonen in het noorden waar het klimaat aanzienlijk milder is. In het dun bevolkte zuiden ligt een aantal prachtige natuurparken, waarvan het Nationaal park Les Glaciares met zijn enorme in een meer uitkomende gletsjers de bekendste is. Maar ook het nationaal park Torres del Paine in Chili en het zeer afgelegen nationaal park Perito Moreno in Argentinië zijn adembenemende mooie stukjes natuur.

De presentatie op deze avond geeft een indruk van deze reis langs de natuurparken in Zuid-Patagonië. De overnachtingen vonden meestal plaats in een van de spaarzame estancia’s (grote boerderijen), van waaruit de groep uitstapjes maakte in de omgeving om de bijzondere flora en fauna te fotograferen.

De presentatie bestaat uit 2 korte video’s waarin Jan laat zien hoe hij heeft gereisd en welke bijzondere bloeiende planten hij is tegengekomen. Doordat hij veel macro-opnames van de planten heeft gemaakt, kunnen we alles van zeer dicht bij beleven. Maar ook de bijzondere dieren, zowel groot als klein en mooie panorama’s zorgen voor een afwisselend geheel waarin een goed beeld wordt gegeven van de prachtige natuur die dit gebied rijk is.

 

U bent van harte welkom op maandag 26 februari op de locatie:

Duivenvoorde 262,
2261 AN Leidschendam.

Aanvang: 20.00 uur

De toegang is gratis voor zowel leden als niet-leden, net als de koffie of thee in de pauze. Tijdens de pauze kunt u loten kopen voor leuke, aan ‘tuin en groen’ gerelateerde, prijzen.

 

Vooraankondiging activiteiten in maart 2024

Cursus tuinonderhoud voorjaar 2024

(5 woensdagavonden, vanaf woensdag 6 maart)

Groei & Bloei, afdeling Leidschendam e.o. organiseert komend voorjaar opnieuw een “cursus natuurvriendelijk tuinonderhoud”.

Wil jij ook met meer resultaat en plezier tuinieren? Dan is dit de juiste cursus voor jou. Met meer kennis wordt ‘werken in de tuin’ plezieriger en kost het onderhoud minder tijd en energie. Als je begrijpt waarom je bepaalde dingen wel of juist niet moet doen, dán heb je groene vingers. Mensen met groene vingers genieten meer van hun tuin.

 

Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen:

  • Wat kan je doen om planten vitaal en gezond te laten groeien.

  • Zinvolle grondbewerkingen en verantwoord bemesten.

  • Inrichten van een mooie border die het hele seizoen mooi toont.

  • Aanleg en onderhoud van het gazon en hagen.

  • Hoe en wanneer snoeien.

  • Hoe ga je met de verschillende planten om.

  • (Voorkomen van) ziekten en plagen.

  • Composteren en compost gebruiken.

  • Advies over tuingereedschap enz.

 

Verder gaan we uitgebreid in op het snoeien van verschillende (bloeiende of bes-dragende) heesters, struiken en bomen om ze in gezonde staat binnen de perken te houden. Dat doen we met respect voor de natuur en het milieu om ons heen.

De cursus staat onder leiding van Jan Blokland en is toegankelijk voor zowel leden als niet leden van Groei & Bloei. Deelnemers ontvangen een uitgebreid naslagwerk van c.a. 100 pagina’s. De lesstof bestaat uit theorie en veel praktische voorbeelden plus een aantal illustratieve instructie-filmpjes.

 

Locatie: Stadstuin Rusthout, Noordsingel 3, Leidschendam.

Data: woensdagavond 6 maart om 19.30 uur en vervolgens nog 4 opeenvolgende woensdagavonden.

Kosten: 55,50 euro. Leden van Groei & Bloei en vrijwilligers van de Stadstuin krijgen 10 euro korting.

Voor meer informatie stuur een mail naar: jan.gonnie(at)alpineflowers.nl

of bel met 070 327 8959 (na 19.00 uur).

 

Workshop Wormenbak maken

Op zaterdagochtend 16 maart wordt de workshop Wormenbak maken georganiseerd. Met een wormenbak kun u eigen groenafval door wormen laten omzetten in bruikbare compost. De workshop vindt plaats bij Tuincentrum Hofstede Faunaland aan de rand van Voorburg. De gemeente Leidschendam-Voorburg ondersteunt deze workshop, waardoor de bijdrage in de kosten slechts € 10,-- bedraagt. Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u zich opgeven via Jan.gonnie(at)alpineflowers.nl of via 070 3278959 (na 19.00 uur)

Het maximaal aantal deelnemers is 20.

 

Een van onze activiteiten in april.

 

Busreis tulpenroute Noordoostpolder

Op dinsdag 23 april maken we een busreis naar de Noordoostpolder. We vertrekken om 8.30 uur vanaf de parkeerplaats bij het Fletcherhotel in Leidschendam. Om 10.00 uur worden we met koffie en gebak ontvangen bij Het Zwaluwhuis in Ens en krijgen daar een rondleiding. Daarna bezoeken we de Pegasushof in Bant, waar we tevens een luxe lunch nuttigen. Ook deze tuin is in het vroege voorjaar al heel kleurrijk. We volgen de tulpenroute, waarbij we uitzicht hebben op de kleurrijke bollenvelden en bezoeken de tulpenassortimentstuin. De afsluiting van deze excursie is in de Stekkentuin in Espel. De kosten voor deze volledig verzorgde dag inclusief vervoer, rondleidingen in drie tuinen, koffie/thee, drankjes en lunch zijn voor leden 59 euro en voor niet-leden 67,50 euro. De excursie gaat door bij minimaal 40 aanmeldingen.

Aanmelden via info(at)leidschendam.groei.nl t.n.v. Brigitte. Aangeven lid of geen lid. Het bedrag overmaken naar bankrekening NL56INGB0006490058 op naam van KMPT, ovv van (busexcursie Noordoostpolder 23 april en uw naam ). Graag dezelfde naam gebruiken als in de aanmelding. Uw aanmelding is definitief als u een bevestiging van deelname heeft ontvangen en uw betaling binnen is.

 

Het Zwaluwhuis in april

 

Overige komende activiteiten:

 

Vooraankondiging meerdaagse excursie naar Duitsland

 

Samen met de afdeling Den Haag organiseert Groei & Bloei Leidschendam de meerdaagse excursie “Groene Oases langs de Rijn” naar tuinen in Duitsland. De datum voor deze excursie is  16 tot en met 19 juni 2024. In het volgende groenbericht zullen we u verder informeren over de details van deze prachtige reis.

Voor meer informatie kunt u de flyer voor deze reis aanvragen bij 

Anneke Nieuwenhuis, telefonisch op 070-354 3433 of per email

annekecnd.gmail.com en

via info(at)leidschendam.groei.nl

t.a.v. Brigitte.

 

Wilt u het groenbericht liever digitaal dan per post ontvangen?

Spaar tenminste € 1,20 aan papier en portokosten voor uw afdeling en meld u aan bij info(at)denhaag.groei.nl

 

 

AFDELING WASSENAAR

Secretariaat en Ledenadministratie: Joh. De Wittstraat 20 2242 LB Wassenaar tel. . 0651005946wwestgeest8(at)gmail.comwebsite: www.wassenaar.groei.nl

 

Voor de maand januari wordt geen programma vastgesteld

 

Informatieochtend bij TC de Bosrand.

Op vrijdagochtend 17 februari, aanvang 10.30 uur, houden we een info-ochtend voor leden en belangstellenden, onder het genot van een gratis kopje koffie/thee met gebak in het restaurant van het Tuincentrum de Bosrand. Hierbij kan door u aangegeven worden, liefst bij aanmelding aan deze info-ochtend, over welke zaken u meer wilt weten.

Er wordt ingegaan op vragen en problemen bij de aanleg en het onderhoud van tuinen en beplantingen. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn de aanplant van vaste planten, rozen, heesters en hagen, klim= en gevelplanten, bodembedekkers, waterplanten, bomen en gazons/gras en het onderhoud ervan zoals snoei en bemesting,

Ook besteden we aandacht aan het onderwerp “bodem en grond”. Zij dragen bij aan het welslagen van een beplanting door de aanwezigheid van voedingselementen, vochthoudend vermogen e.d. Ook is er informatie over composteren en bodemonderzoek.

Aan de hand van de behandelde vragen kunnen we u een schriftelijke toelichting en uitleg geven. Ook behoort het maken van een rondgang over de voorraadtuin met info over de aanwezige planten tot de mogelijkheden.

 

Voorafgaande aan de info-ochtend, houden we om 10.00 uur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering met de jaarverslagen van de secretaris en penningmeester en de ledenadm.

 

Aanmelden: Ber Hubben, tel. 070 5117660 en email beringe@casema.nl en Wim Westgeest, tel. 06 51005946 en mailadres: westgeestw29@gmail.com

Deelname: leden gratis, niet-leden € 2.-

 

 

De redactie wenst u allen een gezond en groen 2024