Den Haag

Nieuwjaarsbijeenkomst in com-binatie met de Algemene Leden-vergadering 2020

Nieuwjaarsbijeenkomst in combinatie met de Algemene Ledenvergadering 2020

In navolging van voorgaande jaren houden we op de eerste groenochtend in het nieuwe jaar, zaterdag 18 januari, onze Nieuwjaarsbijeenkomst in combinatie met de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2020 van de afd. Den Haag van de KMTP/Groei&Bloei is als volgt samengesteld:

1. Opening en mededelingen.

2. Verslag van de 146e Algemene Ledenvergadering, gehouden op zaterdag 19 januari 2019.

3. Jaarverslag over 2019.

4. Financiƫle verantwoording over 2019 en de begroting voor 2020.

5. Verslag van de kascommissie en decharge van de penningmeester.

6. Bestuurs- en commissiemutaties.

7. Rondvraag.

Met betrekking tot punt 6 van de agenda kan worden gemeld dat dit jaar periodiek aftredend zijn de vice-voorzitter, de heer K. Pors en ons bestuurslid, mevrouw E.H. Verster.

Afgelopen jaar heeft ons geleerd dat onder bijzondere omstandigheden de vervanging van taken binnen het bestuur veel extra vraagt van de overige bestuursleden. Met het nog steeds vacant zijn van de functie van voorzitter en het formeel niet herkiesbaar zijn van mevrouw E.H. Verster

ontstaat een verdere verzwakking. Reden waarom het bestuur van de afdeling Den Haag in haar decembervergadering heeft besloten het volgende voorstel aan de Algemene Ledenvergadering voor te leggen: Herbenoeming voor een volgende periode als lid van het bestuur mevrouw E.H. Verster, de vacature voorzitter in te vullen met de huidige vice-voorzitter, de heer K. Pors en als vice-voorzitter te benoemen ons bestuurslid mevrouw A. Kingma.

Leden die het jaarverslag en het financieel verslag willen inzien, voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering, kunnen deze stukken opvragen bij de secretaris, mw. E. Hazekamp, tel. 070-3654445. Zaterdag 18 januari 2020 liggen de stukken vanaf 10.00 uur ter inzage in de vergaderruimte.

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering brengen we gezamenlijk een toost uit op het nieuwe verenigingsjaar. Aansluitend krijgt u, onder het genot van een drankje en een hapje, een korte toelichting op onze plannen voor het nieuwe jaar.

Geen ruilbeurs dus, maar wel is er deze ochtend alle gelegenheid om een keuze te maken uit onze nieuwe verzameling bloemen- en plantenzaden.

Aanvang van de bijeenkomst 10.30 uur, kantine van de Stadskwekerij aan de Kwekerijweg 8a, sluiting rond 13.00 uur.