Den Haag

1
Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde
Afdeling Den Haag

_
Jaarverslag 2022

Voorwoord bij het jaarverslag 2022
De derde zaterdag van januari, de dag waarop we inmiddels al weer vele jaren
onze Algemene Leden Vergadering houden, is bij uitstek het moment om te-
rug te blikken op het voorbije jaar maar tevens het moment om ons activitei-
tenprogramma voor het nieuwe verenigingsjaar te presenteren. Dankzij de sa-
menwerking met de dienst Stadsbeheer mogen we ook dit jaar weer gebruik
maken van de kantine van de Stadskwekerij. Een prachtige locatie te midden
van het Haagse groen.
Ter voorbereiding op de ALV kijk ik altijd nog eens even op onze website
naar het overzicht van al onze activiteiten in het voorbije jaar. En naar ons fo-
toarchief waarin veel prachtige actiefoto’s zijn opgenomen van al onze activi-
teiten. Een mooier bewijs dat een lidmaatschap van de vereniging Groei &
Bloei veel meer is dan een abonnement op een tijdschrift. Voor een uitgebreid
overzicht van al onze activiteiten in het afgelopen verenigingsjaar verwijs ik u
graag naar de inhoud van dit jaarverslag of naar onze website www.den-
haag.groei.nl.
En zonder de andere activiteiten uit het afgelopen jaar te kort te willen doen
wil ik er één uitlichten, de Nationale Geraniummarkt op Koningsdag op ons
prachtige Lange Voorhout. Na twee jaar van afwezigheid door corona konden
we weer. Naast onze oude getrouwe standhouders hebben we ook enkele
nieuwkomers mogen verwelkomen. En wat was het druk op de markt, tot te-
vredenheid van ons en de standhouders.
Eén van de nieuwkomers, de kwekerij De Beeksterhof uit Balkbrug, kreeg uit
handen van onze Beschermheer, burgemeester Jan van Zanen, de beker over-
handigd voor de meest complete en aansprekende stand, een stand met een
zeer uitgebreid sortiment aan planten voor tuin, terras en balkon, voor een deel
ecologisch verantwoord geteeld. Wat een verraste en blijde gezichten, kijkt u
maar eens op de website van de kwekerij, www.kwekerijdebeeksterhof.nl
Voor de onderlinge afstemming van activiteiten met de afdelingen uit het
rayon Zuid-Holland Noord waren er ook dit jaar, zowel via Zoom als fysiek
meerdere bijeenkomsten. De laatste van het jaar werd georganiseerd in de Bo-
tanische tuin van de TU Delft. Mocht u deze tuin met vele bijzondere planten
en bomen niet kennen dan raad ik u aan daar eens een bezoek aan te brengen.
Inmiddels twee jaar geleden heeft de vereniging, bij meerderheid, ingestemd
met een wijziging van de organisatiestructuur. De afdelingen hebben geen di-
recte inbreng meer in het beleid van de vereniging maar laten zich vertegen-
woordigen door de Ledenraad. Om de samenwerking en bevoegdheden van
Landelijk bestuur en Ledenraad te optimaliseren zijn, zo is inmiddels geble-
ken, nog wel wat aanpassingen noodzakelijk.4
Tot slot wil ik, namens het bestuur van de afdeling Den Haag, een ieder harte-
lijk bedanken voor haar of zijn inzet gedurende het afgelopen verenigingsjaar.
Dankzij onze gezamenlijke
inzet kunnen we terug zien op een wederom uiterst succesvol verlopen vereni-
gingsjaar. Alle reden om ook het nieuwe jaar weer met veel vertrouwen tege-
moet te zien.
Klaas Pors.


Ledenbijeenkomsten 2022
In 2022 werd aan de leden het volgende programma van bijeenkomsten geboden:

dinsdag 15 februari
Bezoek aan het Nationaal Monument Oranjehotel in Scheveningen, Van Alkemade-
laan 1258.
dinsdag 15 maart
Lenteschikking
woensdag 27 april
De 53e Nationale Geraniummarkt op het Lange Voorhout.
Donderdag 12 mei
Dagexcursie naar Noord Holland.
28 juni
Bezoek aan Plukkerij Framblij in Monster
8 september
Bezoek aan Dahlia-event op de Keukenhof, gecombineerd met bezoek aan tuinen in
Zuid Holland.
5 oktober
Prijsuitreikingsavond van de Haagse Voortuinkeuringen
zaterdag 15 oktober
Bollenmand vullen
Zondag 18 december
De jaarlijkse Kerstschikking

Prijsuitreiking Geraniummarkt

Ruilochtend 2022

Voorjaarsschikking

Dagexcursie Noord-Holland

Dagexcursie Noord-Holland

Dagexcursie september Lektuin

Jaarverslag bloemschikken 2022

We zijn 2022 begonnen met een Lenteschikking op 15 maart gegeven door Lia Ruis, meesterbinder. Het resultaat was een mooie halve bol , bekleed met mos en gevuld o.a. met anthuriums, anemonen en distels.

Op 19 april volgde een Na-Pasenschikking gegeven door Lisa Buijtenhuis, een leerling van Ingeborg Kemperman. Er moest eerst een frame gemaakt worden van pitriet, jutelint, kraaltjes en schelpjes , waarna de bloemen binnen het frame werden geschikt. Een prachtig boeket!

De bloemschikavond op 17 mei , door Elbert Sterk, ging wegens medische redenen op het allerlaatste moment niet door , maar werd ingehaald op 20 september. Dit werd een hoog stuk, opgebouwd met boomschors in oase , waarin o.a. rozebotteltakken werden verwerkt, calla’s, grassen , hortensia’s, pluizenbollen van clematis. Het werd een mooi , vernieuwend stuk!

Op zondagmiddag 18 december gaf Ingeborg Kemperman, meesterbinder en docente een Kerstschikking. We moesten een frame maken van takken in de vorm van een ster, een uitdaging om te maken! Dit frame werd opgevuld met kerstgroen en met natuurlijke materialen zoals dennenappels, sinaasappelschilletjes , kerststerren van berk, steranijs, pepertjes e.d. en verder aangevuld met kerstballetjes. Ingeborg trakteerde ons op zelfgemaakte cake, brownies en tulband. Later op de middag was er een drankje en een hapje voor de aanwezigen.

We hebben het jaar hiermee goed afgesloten. De werkstukken kunt u bekijken op de website van Groei en Bloei afd. Den Haag.

 

Astrid Démétriadis en Anne Kingma

Propaganda en Voorlichting

In 2022 begonnen we met weer een, dit keer korte, covid-periode, maar vanaf februari konden we weer terecht op de Stadskwekerij:

Groenochtend 19 februari

Een prima ochtend waarop iedereen de tijd kreeg en nam om bij te praten.

Groenochtend 19 maart: rozen snoeien

Herman hielp vele potentiële snoeiers over hun schroom heen te knippen.

Groenochtend 16 april: expansieve planten

Ruim 20 belangstellenden voor het enthousiaste praatje van Henk van der Helm. Zeer interessant en voor velen een openbaring.

Groenochtend 21 mei: fruitbomen onderhoud

Zo’n 30 mensen luisterden aandachtig naar Herman Poelsma. Altijd boeiend.

Groenochtend 18 juni: de eetbare tuin

De ruilochtend was druk, maar de opkomst bij het praatje viel wat tegen.

Groenochtend – duurzaam tuinieren 20 augustus

De ruilochtend van juli (i.p.v. dag de roos) werd matig bezocht.

Die van 20 augustus trok veel meer belangstelling. Het praatje van Paul Halsema was interessant en actueel: duurzaam en reactie op verdroogde struiken.

Ruilochtend 17 september bes-dragende heesters

Henk van der Helm zorgde weer voor een zeer geanimeerde ochtend. Goed bezocht.

Bollenmand vullen 15 oktober

Een geweldige ochtend. Iedereen enthousiast en alles verliep gesmeerd.

Gereedschapsonderhoud 19 november

Volgeboekt, ook mensen van andere afdelingen.

 

Verdere activiteiten:

27 april was weer de jaarlijkse Geraniummarkt, ditmaal op het korte gedeelte van het Lange Voorhout. We waren met een flink team aanwezig. We merken dat de mensen jaarlijks terugkomen om gratis zaden te halen en met vragen over tuin- en plantproblemen. Ook de gratis miniplantjes (dit jaar begoniaatjes)

vonden gretig aftrek.

In de weekenden van eind juni en de hele maand juli is er weer met behulp van vrijwilligers van onze afdeling en in samenwerking met de Rozenvereniging, gezorgd voor de bezetting van de Rozenkiosk in het Westbroekpark.

Het wordt steeds moeilijker om op bijeenkomsten nieuwe leden te werven. Veelal komen de nieuwe leden via de Groei&Bloei-website binnen.

 

Liesbeth Hazekamp

Zaden

Anne Kingma heeft dit jaar veel werk gemaakt van het beheer van de zaden. Zij heeft een zadenlijst samengesteld en die op de website laten plaatsen. Prima reacties, diverse leden hebben zaden bij haar opgehaald.

 

Tuinkeuringscommissie

Het jaar 2022 is voor de keuringscommissie een min of meer regulier jaar geworden. Jammer genoeg kon Sara de Cock door ziekte niet deelnemen aan de werkzaamheden.

Op 25 februari tijdens onze eerste vergadering besloten we, evenals in 2021, tot een zomer- en nazomerkeuring: de eerste keuring van 2 t/m 9 juni, de tweede aan het eind van de zomer: 29 augustus t/m 4 september. Verder spraken we af te streven naar weer een feestelijke prijsuitreiking, op woensdag 5 oktober in Duinhage. Als spreker hebben we Bert Griffioen, vermaard plantenkweker, gevraagd te vertellen over de aanplant van openbaar groen.

We zouden ook weer onze sponsors benaderen om de kosten van de prijzen en de feestelijke avond te dekken. Die hebben dit jaar heel goed gereageerd. Daardoor konden we onze prijswinnaars allen een cadeaubon van € 25,- geven.

Ons keuringsterrein is uitgebreid naar de Presidentenwijk en de Staatsliedenbuurt in Rijswijk waar twee nieuwe, veelbelovende routes zijn uitgestippeld.

Op 10 maart werd voor de eerste keer weer contact gezocht met de keurders. We kregen 24 aanmeldingen, 2 alleen voor de 1ste keuring. Van dat aanbod hebben we geen gebruik gemaakt.

De Commissie is dit jaar verder bijeen geweest op 24 mei en 23 augustus voor het vullen van de tasjes (werkvergaderingen) en op 13 september.

Zoals ieder jaar zochten we naar mooie, verzorgde voortuinen, maar met de nadruk op natuurvriendelijkheid.

Op 17 mei zijn de uitnodigingen per mail aan de keurders (22) uitgegaan. Uiteindelijk waren die op de keuringsdagen ook beschikbaar. Vijf keurders hebben tijdens de keuring foto’s gemaakt.

Er is in 13 wijken gekeurd: verschillende delen van de Vogelwijk, Kijkduin/Machiel Vrijenhoeklaan., Benoordenhout, Morgenstond, Mariahoeve, Wateringseveld, Duttendel en de Presidentenwijk en de Staatsliedenbuurt in Rijswijk.

Tijdens de eerste keuring was het goed keuringsweer. Daarna begon de extreem droge zomer die in veel tuinen desastreuze gevolgen had. Dit jaar viel het op dat het, met name in de Vogelwijk en Benoordenhout, steeds moeilijker wordt inspirerende tuinen te vinden: veel hoge heggen belemmeren het zicht op de tuinen. Verrassend was de kwaliteit van de tuinen in de Rijswijkse wijken.

Nadat de uitslagen waren verwerkt zijn de hoogst gekwalificeerde tuinen gefotografeerd en daarna is een selectie gemaakt voor de prijzen.

We hebben één algemene prijs voor de mooiste tuin van Den Haag en Rijswijk toegekend, en verder 12 eerste wijkprijzen en vijf tweede prijzen. In totaal zijn 19 prijswinnaars per brief op de hoogte gesteld en uitgenodigd voor de uitreikingsavond. De reactie was wat teleurstellend. Van 4 prijswinnaars hebben we niets gehoord en voor de uitreiking meldden zich slechts negen tuinbezitters. Opvallend dat vooral bewoners van de Vogelwijk het lieten afweten.

Mede daardoor was de uitslagenavond wel wat rustiger dan we gewend waren. Maar: de spreker, Bert Griffioen, vertelde geweldig interessant over de moderne wijze van aanplant en onderhoud van de openbare plantsoenen en rotondes. Ook de ereprijswinnares, Tineke Bremer van de John F. Kennedylaan 265 in Rijswijk bleek een zeer deskundig tuinbezitter. Na de pauze kwamen de wel aanwezige prijswinnaars allen met een inspirerend en enthousiast verhaal over hun tuin. Het gaf ons het gevoel dat we de prijzen terecht aan deze tuinen hadden toegekend.

Iedere prijswinnaar kreeg een certificaat met foto en een cadeaubon van € 25,- en een exemplaar van De plantentuin, een special van Groei&Bloei. De hoofdprijswinnaar kreeg naast een bon van € 50,- bovendien een ingelijste foto van haar tuin. Het AD heeft ook dit jaar uitgebreid aandacht aan deze tuin besteed.

In de dagen daarna zijn de prijzen thuis bezorgd bij de prijswinnaars die zich wel hadden gemeld.

Op de website van de afdeling zijn de foto’s van de tuinen te zien.

De keurders hebben als attentie een zakje met de jubileumtulp Tulipa “Groei&Bloei 150” gekregen.

Liesbeth Hazekamp

Excursies in 2022.

 

Wat was het fijn dat we weer 2 dagexcursies en een 4-daagse tuinenreis konden maken zonder maatregelen.

Op 12 mei reisden we naar West Friesland. Eerst naar Opperdoes, een naam die ons in de eerste plaats doet denken aan heerlijke aardappels maar daar kwamen we niet voor. We bezochten de tuin van de familie Meeuwes. Na koffie met wat lekkers vertelt de eigenaar over het ontstaan van de tuin.

Daarna tijd voor een geweldige lunch in Medemblik.

In de middag bezoek aan Versicolor (was ook te zien in Binnenstebuiten) In Lutjewinkel. Met passie vertelt de eigenaresse over het plant plan enzo.

Halverwege de middag naar Heerhugowaard, zinTUIgeN. De eigenaar vertelt hoe de zintuigen geprikkeld kunnen worden.

Op 8 september, onze einde zomer excursie en wel naar de Lektuin en het Dahlia-event op de Keukenhof. De familie Van den Berg ontving ons in hun grote tuin van 2500 m2. Grote borders met vaste planten. Schelpenpad leidde ons via een grasveld naar de Lek met schitterend uitzicht.

Dan naar Kasteel Keukenhof waar een prachtig Dahlia event is. Heerlijke lunch in de Hofboerderij.

Op de terugweg naar Den Haag stoppen we bij Festina Lente waar we planten kunnen kopen en/of een boeket kunnen plukken.

Van 22 t/m 25 juni maken we, met Garden Tours, een 4-daagse reis naar de Achterhoek. Verblijf in Hampshire Hotel Avenarius Ruurlo. Prima hotel waar we zelfs 2 avonden buiten hebben kunnen dineren. Mooie tuinen bezocht waaronder de hernieuwde tuin van Jelle Grintjes, Feest, Garden Picker, Grondig Geniethen, De Valk en het Landgoed Middachten.

De 4-daagse reis deden we met Garden Tours. Alles prettig geregeld.

Anneke Nieuwenhuis-Damen

Redactie Groenbericht/Nieuwsbrief

Het eerste tweemaandelijkse Groenbericht verscheen dit jaar op 1 januari. Er zijn dit jaar zes edities verschenen met weer alle berichten over de activiteiten van de afdelingen Delft, Den Haag, Leidschendam en Wassenaar. Het is gelukt alle kopij op 

tijd binnen te krijgen en in de twee dubbelgevouwen A4tjes onder te brengen. Over het algemeen konden ook vaak enkele illustraties worden ingevoegd. Dit verhoogde de leesbaarheid.

Al meer dan 185 leden van de vier deelnemende afdelingen hebben te kennen gegeven het bericht voortaan digitaal te willen ontvangen. Dat scheelt in de productie- en verzendkosten voor de afdelingen.

De berichten van onze afdeling werden natuurlijk ook geplaatst op de website van de afdeling Den Haag door onze eigen webmaster André van der Zwan. Hij zorgde ook voor het versturen van een nieuwsbrief van de afdeling. Die nieuwsbrief blijkt o.m. heel handig om leden aan de verschillende activiteiten te herinneren. Het aantal abonnees op die nieuwsbrief is inmiddels 190. We hopen daarvoor nog meer aanmeldingen te krijgen.

Liesbeth Hazekamp,

Redactie Groenbericht info(at)denhaag.groei.nl

 

Christine van Beurdenfonds/Plantjesmiddag kinderen Heesterbuurt 19 mei

Het zal bekend zijn dat onze afdeling een fonds heeft dat voor Haagse scholen interessant kan zijn. De scholen kunnen een beroep doen op dat fonds. Doel is om de kinderen te stimuleren om met groen om te gaan.

Dit jaar hebben we weer het initiatief van Ingeborg Blessing voor een plantjesmarkt voor de schoolkinderen van de scholen in de Heesterbuurt ondersteund. Groei&Bloei heeft haar daarbij kunnen helpen door geld beschikbaar te stellen vanuit het Christine van Beurdenfonds en door plantjes, zaden en klein tuingereedschap aan te leveren. Bovendien hebbe we twee fruitbomen voor de schooltuin gefinancierd. Voor 2023 zal weer een beroep op het fonds worden gedaan.

André van der Zwan

Ledenadministratie.

Het jaar 2022 begon met een ledenaantal van 371 en op het eind van dat jaar was de stand 343. Het is een jaarlijks terugkomend beeld dat zich in de loop van het jaar veel nieuwe leden opgeven voornamelijk via de website van Groei&Bloei. In totaal waren dat er dit jaar 69. Helaas hebben ook een flink aantal leden hun lidmaatschap opgezegd. Aan het einde van het jaar bleek dat 83 leden het lidmaatschap hadden beëindigd. De meest opgegeven redenen voor het opzeggen van het lidmaatschap waren: geen interesse, (vaak wegens hoge leeftijd), overlijden, persoonlijke redenen, tijdgebrek, einde cadeau-abonnement.

Het bestuur bedankt alle medewerkers van de afdeling Den Haag, voor hun inzet om het ledenaantal zo hoog mogelijk te houden.

Liesbeth Hazekamp

 

 

Vertegenwoordiging buiten de KMTP in 2022

Groenplatform

Mevr. L. Hazekamp

Beschermheer:

Mr. J.H.C. van Zanen, burgemeester van Den Haag

Leden van Verdienste:

De heer ir. W.G. de Haan (Den Haag)

De heer en mevr. Drs. W. Deetman (Den Haag)

Mevrouw Cl. Vinkesteijn-Barnas (Den Haag)

Samenstelling van bestuur en commissies per 31 december 2022

Bestuur

voorzitter de heer K.B.J.Pors aftredend 2024

vice-voorzitter mevr. A. Kingma aftredend 2025

secretaris mevr. L. Hazekamp aftredend 2025

penningmeester de heer A.v.d.Zwan aftredend 2026

lid mevr. E.H.Verster aftredend 2024

lid mevr. A. Nieuwenhuis aftredend 2023

lid /waarnemend penningm mevr. A. Demetriadis aftredend 2023

Commissies

Propaganda en voorlichting

Mevr. E.H. Verster coördinator

Commissie Excursies

Mevr. A. Nieuwenhuis coördinator

Mevr. L. Hazekamp; Mevr. S. Horn; Mevr. N. Vink.

Mevr. S. de Cock/Mevr. R. Smits, telefoonwacht

Commissie Tuinkeuringen

Mevr. L. Hazekamp coördinator

Mevr. S. de Cock; Mevr. C. van Leeuwen; Mevr. A. Kingma; Mevr. M. Vischer.

Kascommissie

Dhr. H. Poelsma en mevr. M. Vischer

Redactie Groenbericht

Mevr. L. Hazekamp

Ledenadministratie

Mevr. L. Hazekamp

Commissie Geraniummarkt

De heer K. Sol

De heer K.B.J. Pors

De heer A. v.d. Zwan

 

 

 

Rozensnoeiochtend maart 2022

Plantjesmiddag schoolkinderen mei 2022

Ereprijs voortuinkeuringen 2022

Tulipa 150 jaar Groei&Bloei

Liesbeth Verster

Henk van den Helm

Geraniummarkt 2022