Den Haag

Verslag van de 146e Algemene Ledenvergadering van de afdeling Den Haag

KMTP/Groei en Bloei, afdeling Den Haag

 

Verslag van de 146e Algemene Ledenvergadering van de afdeling Den Haag

van de KMTP – Groei & Bloei.

Gehouden op 19 januari 2019 in De Stadskwekerij, Kwekerijweg 8, te Den Haag

Aanvang 10.30 uur.

Voorzitter: Klaas Pors (vice-voorzitter)

 

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent met een woord van welkom de 146e Algemene Ledenvergadering waarop 35 leden aanwezig zijn. Een speciaal woord van welkom aan ons erelid, mevr. Claartje Vinkesteijn.

Er zijn berichten van verhindering van Angeline Akker, Bea Huckriede en van het erelid Willem de Haan.

 

Op deze derde zaterdag van de maand, traditioneel de groenochtend, hebben we vandaag geen plantenruil, maar wel een keuze uit de zaden. Anne heeft, samen met Bea, de zaden gesorteerd en van nieuwe etiketten voorzien. Bea kon niet aanwezig zijn, maar wij hebben haar bloemen laten bezorgen.

Over het afgelopen jaar kunnen we best tevreden terugkijken op de vele activiteiten die goed bezocht zijn. We waren het jaar begonnen met een begroting met een negatief saldo, maar door die ruime opkomst o.m. bij excursies en bloemschikavonden heeft het toch allemaal goed uitgepakt.

In het begin van het jaar stond, bijna traditioneel, het museumbezoek gepland, dit keer aan het Mauritshuis. In het nieuwe jaar wijken we af van die gewoonte omdat in het Gemeentemuseum in oktober de tentoonstelling van De tuinen van Monet opengaat. Daar hebben we al gereserveerd.

Zo mogelijk nog traditioneler is de Geraniummarkt die dit jaar weer terug was op het lange gedeelte van het Lange Voorhout, met het bezoek van de burgemeester en de uitreiking van de beker voor de mooiste kraam. Nieuw was dat we, in het kader van 100 jaar Vogelwijk, ook op de markt daar een stand hadden waar we plantjes uitdeelden en propaganda konden maken. Eugenie Rasmussen en Ria Smits hebben er een succes van gemaakt.

Feestelijk was ook het internationale rozenconcours waar de Rosa Groei en Bloei, gekweekt door Marco Braun, tot gouden roos werd gekozen. De daarop volgende Dag van de Roos werd, mede door het enthousiasme van een vaste groep vrijwilligers, een succes.

Heel belangrijk is voor ons de wisselwerking met het Groenbedrijf Den Haag waardoor wij gebruik kunnen maken van de kas en de kantine en waar tegenover de bijdragen van onze vrijwilligers staat.

De bloemschikkers onder ons werden dit jaar geconfronteerd met het afscheid van Nina Jans, maar gelukkig is Liesbeth Verster erin geslaagd twee nieuwe meesterbinders te vinden. Het resultaat is verrassend: meer eigen initiatief voor de deelnemers geeft een nieuwe dynamiek.

Bij de uitslag van de tuinkeuringen zagen we hetzelfde. Nadat de winnares van de ereprijs, Ria Smits, een enthousiast verhaal over haar tuin had gehouden, volgden de andere prijswinnaars. Mede daardoor werd het een boeiende avond.

Jarenlang was er sprake van een teruglopend ledenbestand, maar dit jaar zijn we, met 5 leden “in de plus” geëindigd en dat leverde een bonus op vanuit het hoofdbureau.

Dit jaar hebben we ook weer enkele trouwe leden verloren, Ada van Kempen, jarenlang lid van de excursiecommissie en Mary Benes, trouwe deelneemster aan excursies en meerdaagse reizen.

 

Ter herdenking van hen en van alle andere ons dit jaar ontvallen leden nemen de aanwezigen staande enkele ogenblikken stilte in acht,

 

De landelijke organisatie probeert met een nieuw beleid steeds meer de zichtbaarheid en naamsbekendheid van KMTP/Groei&Bloei te bereiken. In 2019 wordt een grote manifestatie, Gardenista, opgezet in de tuinen van kasteel Ophemert van 15 t/m 19 mei. Onze afdeling heeft een bezoek gepland op donderdag 16 mei en de afdeling Zoetermeer sluit zich daarbij aan. De Nationale Tuinweek is niet meer weg te denken. Het rayon komt ieder jaar met een folder met alle activiteiten in Zuid Holland Noord in die week.

Dit jaar is voorts vanuit de landelijke organisatie leiding gegeven aan de implementatie van de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij hebben als afdeling alle stappen gezet die daarvoor nodig waren.

 

2. Het verslag van de ALV van 20 januari 2018.

 

Het verslag wordt goedgekeurd, met dank aan de secretaris.

 

3. Jaarverslag over 2018

Het jaarverslag is ook dit jaar weer een kleurrijk en overzichtelijk geheel geworden.

Heel bijzonder zijn de foto’s van basisschool Het Volle Leven aan de Rijslag op Scheveningen. In het kader van het Christine van Beurdenfonds hebben wij hen onder meer pompoenplantjes geleverd, met een geweldig resultaat.

De penningmeester roept nogmaals de leden op schoolprojecten voor dat fonds aan te melden.

Het jaarverslag zal op de website worden gezet.

 

4./5 Financiën

Financiële verantwoording over 2018

De penningmeester geeft een korte toelichting op de cijfers. Een grote post is altijd het tweemaandelijkse groenbericht. Een toenemend aantal leden ontvangt dit al digitaal, maar vanuit de vergadering komt van velen de opmerking dat men de papieren versie toch wel zeer op prijs stelt.

Het jaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat, maar er staat nog een post open. Na betaling daarvan is er een klein negatief resultaat.

Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur.

Mevr. R. Wolff brengt namens de kascommissie verslag uit. Het verslag van de kascommissie vermeldt dat alle stukken in orde zijn bevonden en dat de commissie adviseert, het bestuur, onder dankzegging aan de penningmeester, decharge te verlenen voor het zorgvuldig gevoerde beleid. Met nadruk complimenteert de voorzitter van de kascommissie de penningmeester voor het vele werk dat hij heeft verricht en zij spreekt de hoop uit dat hij hiermee nog lang kan doorgaan.

De vergadering gaat hiermee akkoord.

De voorzitter dankt de kascommissie voor haar werkzaamheden.

 

Begroting 2019

Helaas sluit de begroting met een negatief saldo. Het bestuur stond voor de keuze te snijden in de activiteiten voor de leden of in te teren op de reserves. Het heeft voor het laatste gekozen omdat het belangrijk is het huidige niveau van activiteiten te handhaven.

De vergadering gaat hiermee akkoord.

 

Benoeming kascommissie

Voor mevr. R. Wolff was dit het tweede jaar dat zij deel uitmaakt van de kascommissie. Zij kan volgens de regels volgend jaar geen zitting nemen in de commissie. De heer H. Poelsma en mevr. E. Rasmussen stellen zich beschikbaar voor het volgend jaar en mevr. I. Stomps en mevr. M. Vischer zullen als reserve optreden.

 

6. Bestuurs- en commissiemutaties.

Mevr. A. Nieuwenhuis-Damen heeft zich, na een jaar adviseur van het bestuur te zijn geweest, weer beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie. Het bestuur prijst zich gelukkig dat mevr. A. Démétriadis-Waaijer de uitdaging aandurft en de andere vacature wil bezetten. Het stelt de vergadering voor in te stemmen met beide benoemingen.

 

De vergadering gaat hiermee akkoord.

 

De enige vacature die nu nog open staat is die van voorzitter. Het bestuur roept de leden op hierover na te denken.

 

7. Rondvraag

32 Jaar lang hebben de leden zich bij Mevr. Heleen Post kunnen aanmelden voor de excursies. Al die jaren is zij een trouwe telefoonwacht geweest. Het bestuur biedt haar als dank daarvoor bloemen aan.

Ria Smits biedt aan voortaan samen met Sara de Cock telefoonwacht te zijn. Van dat aanbod wordt graag gebruik gemaakt.

 

De vergadering wordt gesloten, en onder het genot van een hapje en drankje horen de aanwezigen de plannen voor het jaar 2019.