Activiteiten & Actueel

Groenbericht januari-februari 2017

60e jaargang nr. 1 – januari/februari 2018

afz. Groot Hertoginnelaan 11

2517 EA Den Haag                                          

              

 

 

 

Het Groenbericht voor de maanden januari en februari 2018

Tweemaandelijks bericht van de afdelingen Delft, Den Haag,

Leidschendam, Rijswijk en Wassenaar

Elk lid van de KMTP/Groei&Bloei kan deelnemen aan alle in

dit bericht opgenomen activiteiten.

 

Agenda voor de maanden januari en februari 2018

Ma. 15-1  Lezing Tuin in alle seizoenen          afd. W’naar

Za. 20-1  Nieuwjaarsinstuif/Alg. Ledenverg.   afd. Den Haag

Za. 10-2  cursus bloemschikken 1ste les         afd. L’dam

Ma. 12-2  Lezing Plantensafari Iran                afd. L.dam

Ma. 12-2  Lezing Magie van tuinieren             afd. W’naar

Za. 17-2  Groenochtend-kuipplanten             afd. Den Haag

Di.  20-2  Bezoek Mauritshuis                       afd. Den Haag

Di.   20-2  Lezing Ontdek de Azoren                       afd. Rijswijk

Wo. 21-2  Museum De zwarte tulp, Lisse               afd. L’dam

Ma. 5-3     Algemene Ledenvergadering                afd. Delft

Ma 19/26-3 Workshop tuinontwerpen                     afd. L’dam

Di.   20-3  Lenteschikking                                          afd. Den Haag

 

Wilt u het groenbericht liever digitaal dan per post ontvangen?

Spaar papier en portokosten en meld u aan bij info@denhaag.groei.nl

 

Let op: Het volgende Groenbericht verschijnt rond 1 maart 2018.

Geen bericht ontvangen? Meld dit aan A.v.d.Zwan, tel. 070-3524775 email: zwan-42@kpnmail.nl

 

De redactie wenst u allen een gezond en groen 2018!

AFDELING DELFT en omstreken


Algemene betalingsgegevens

Uw aanmelding voor uw activiteit naar keuze is definitief in volgorde van en na ontvangst van uw betaling van het voor die activiteit geldende bedrag op rekening NL 88 INGB 0004215220 t.n.v. Groei&Bloei/KMTP Afd. Delft te Delft o.v.v. de volgende gegevens: activiteit en datum van uw keuze, uw naam en telefoonnummer.

Annuleren kan tot 7 dagen voor de activiteit. Het geld wordt terugbetaald minus € 2.50 administratiekosten

De afdeling Delft wenst al haar leden gezellige Kerstdagen en een gezond 2018 !!! 2018 wordt voor de afdeling het jaar van de waarheid: “to be or not to be, that is the question” !!!!

5 maart 2018, 20.00 uur ALGEMENE LEDENVERGADERING AFD. DELFT

Het bestuur roept ALLE LEDEN van de afdeling op naar deze vergadering te komen. Zoals het er nu naar uitziet zal in deze vergadering voorgesteld worden om DE AFD.DELFT OP TE HEFFEN per 1 juli 2018. Mochten er zich voor de 5e maart kandidaten melden voor een bestuursfunctie dan zal er van opheffing geen sprake hoeven te zijn. Begin februari zult u de uitnodiging voor deze vergadering ontvangen via onze welbekende Glossy.

Voor de agenda:

Zaterdag 7 april: Plantenruilbeurs

Zondag 27 mei: Hortusdag

Zaterdag 16 juni: Opentuinendag Delft

Voor meer informatie over de activiteiten kijk op onze website: http://delft.groei.nl. Meld U dan daar graag aan voor de nieuwsbrief. Als U uw e-mailadres recent heeft veranderd graag opnieuw aanmelden.


 

AFDELING DEN HAAG

Secretariaat en Ledenadministratie: Groot Hertoginnelaan11 2517 EA 070-365 44 45 email: info@denhaag.groei.nl website: www.denhaag.groei.nl


Ledenbijeenkomsten

1. Nieuwjaarsinstuif in combinatie met de Algemene Ledenvergadering 2018

In navolging van voorgaande jaren houden we op de eerste groenochtend in het nieuwe jaar, zaterdag 20 januari, onze Nieuwjaarsinstuif en onze Algemene Ledenvergadering. Dit keer dus geen plantenruilbeurs maar een ochtend vol met verenigingsnieuws.

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2018 van de afd. Den Haag van de KMTP/Groei&Bloei:

1. Opening en mededelingen

2. Verslag van de 144e Algemene Ledenvergadering, gehouden op za. 21 januari 2017

3. Jaarverslag over 2017

4. Financiële verantwoording over 2017 en de begroting voor 2018.

5. Verslag van de kascommissie en decharge van de penningmeester

6. Bestuurs- en commissiemutaties

7. Rondvraag

M.b.t punt 6 van de agenda: binnen het bestuur zijn periodiek aftredend de secretaris, mw. L. Hazekamp en het bestuurslid mw. A. Nieuwenhuis. Volgens het reglement is de secretaris direct herkiesbaar. Het bestuur stelt de vergadering voor in te stemmen met een herbenoeming van de secretaris, mw. L. Hazekamp. Reglementair is een bestuurslid niet direct herkiesbaar. Daarom stelt het bestuur voor mw. A. Nieuwenhuis te benoemen tot adviseur van het bestuur.

Leden die het jaarverslag en het financieel verslag willen inzien vóór de Alg. Ledenvergadering kunnen deze stukken opvragen bij de secretaris, mw. L. Hazekamp, tel. 070-3654445. Zaterdag 20 januari liggen de stukken vanaf 10.00 uur ter inzage in de vergaderruimte.

Na afloop van de vergadering brengen we gezamenlijk een toost uit op het nieuwe verenigingsjaar. Aansluitend krijgt u, onder het genot van een drankje en een hapje, een korte toelichting op onze plannen voor het nieuwe jaar. Ook is er gelegenheid een keuze te maken uit onze nieuwe verzameling bloemen- en plantenzaden.

Aanvang van de bijeenkomst 10.30 uur, Plaats: kantine van de Stadskwekerij aan de Kwekerijweg 8a. Sluiting rond 13.00 uur.

2. Bezoek aan Het Mauritshuis, dinsdag 20 februari

Museum Het Mauritshuis toont ons het beste van de Nederlandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw. Naast de vele schilderijen van Hollandse en Vlaamse meesters uit de permanente collectie van het museum is er de tentoonstelling “Jan Steen vertelt”.

De zeventiende-eeuwse Hollandse kunstenaar is als schilder vooral bekend door zijn vrolijke, ietwat chaotische scènes uit het dagelijks leven, de spreekwoordelijke ‘huishoudens van Jan Steen’, maar hij heeft ook totaal andere onderwerpen geschilderd: verhalen uit de bijbel, de klassieke mythologie en de geschiedenis. Schilderijen vol van opwinding, drama en hartstocht. De tentoonstelling toont ons dat Jan Steen een veelzijdig en ambitieus kunstenaar was met een grote literaire kennis en een scherp oog voor de komische aspecten.

Voor deelname aan de rondleiding moet U zich aanmelden bij onze secretaris, mw. L. Hazekamp, tel: 070-3654445 of via de mail info@denhaag.groei.nl. De rondleiding start om 14.30 uur en het  aantal deelnemers is maximaal 15. Heeft u een Museumjaarkaart, neem die dan a.u.b. mee.

Groen & Doen, bij Groei & Bloei

I.Groenochtenden

Zaterdag 17 februari 2018 beginnen we weer met onze maandelijkse plantenruilbeurs op de Stadskwekerij, Kwekerijweg 8a, 2597 JK (toegang via de Badhuisweg) van 9.45-11.45 uur. Graag de planten voor 10.15 uur binnenbrengen en liefst met naam en kleur.

Ook onze zaadverzameling zal aanwezig zijn. Wij stellen het erg op prijs om van u te horen hoe de zaden opgekomen zijn en als u teveel plantjes hebt, dan houden wij ons aanbevolen op de ruilbeurs! Bent u iemand die succes heeft met zaaien van wat moeilijker zaad, misschien dat u dan iets voor ons, op u kunt nemen.

Ditmaal gaat het praatje over “kuipplanten na de winter”.

We hebben weer Yvonne Zeelenberg uitgenodigd, die op haar kwekerij niet alleen Fuchsia’s heeft, maar ook de nodige overwinteraars die weer gesnoeid, verpot en gemest moeten worden voor het nieuwe jaar. Wie kan het beter vertellen dan Yvonne!

Inl. mw. Liesbeth Verster, tel 070-323 35 06, e-mail: liesbeth.verster@ziggo.nl

II. Bloemschikken

1. Dit jaar wordt er weer maandelijks een cursus georganiseerd in de winkel bij Tettero en la Guirlande in de Piet Heinstraat 28 o.l.v. Regina Demeijer. We starten op donderdag 18 januari. Neem zelf een ondergrond mee. De kosten zijn € 17,50 per keer aan de zaak te betalen. Aanmelden bij Regina 070-3858056, e-mail: tettero@la guirlande.nl of aan de winkel.

2. Lenteschikking

Dinsdagavond 20 maart, aanvang 19.30 uur  Kantine Stadskwekerij,  o.l.v. Ir.N.N. Jans-Sremec. Aanmelden bij Liesbeth Verster, Tel; 323 35 06 of e-mail: liesbeth.verster@ziggo.nl

Nadere gegevens en kosten volgen in ons maart/april groenbericht, maar u kunt zich wel alvast aanmelden.

3.Cursus Bloemschikken

In de kantine van de Stadskwekerij, Kwekerijweg 8a, 2597 JK Den Haag wordt onder leiding van meesterbinder  mw. Ir. N.N. Jans-Sremec op de dinsdagavonden 17 april en 29 mei, een cursus gegeven. De cursus wordt in een voorjaarscursus en een najaarscursus verdeeld. de data van de najaarscursus worden later bekend gemaakt. Aanmelden zie bij Lenteschikking. Verdere informatie en kosten vindt u in het maart/april groenbericht.

Kijk ook op de website www.denhaag.groei.nl

Meld u daar aan voor de nieuwsbrief.

.


AFDELING LEIDSCHENDAM

Secr: Joh. Poststraat 24, 2264 DC, tel. 070 327 31 68, b.g.g. 070 - . 327 89 59. Ledenadm: Frekeweg 118, 2263 KB, Leidschendam, tel. 070 327 26 26

website: http://leidschendam.groei.nl


LEDENAVONDEN

Het oude jaar hebben we afgesloten met een door velen bezochte, gezellige viering van het 40-jarig bestaan van de afdeling. Jammer dat de techniek ons een beetje in de steek liet!

Voor het Nieuwe Jaar 2018 wensen wij al onze leden geluk en gezondheid en veel plezier in onze Groenhobby. U bent weer van harte welkom bij een van onze activiteiten!

Maandag 12 februari zal Jan Blokland een presentatie geven met als titel “Op (planten)safari door Iran”.

In april 2017 heeft Jan samen met 21 andere plantenliefhebbers uit de hele wereld een reis gemaakt door Iran. Hoofddoel was de flora van Iran. Er is een bezoek gebracht aan het Alborzgebergte, in het noorden van Iran en het Zagrosgebergte, Irans grootste bergketen die met een lengte van ongeveer 1500 km vanaf Noord-Irak tot aan het zuidelijk deel van de Perzische golf loopt. De flora van Iran kent veel bolgewassen waaronder botanische tulpen en diverse Fritillaria soorten. Daarnaast natuurlijk een groot aantal soorten bloeiende planten die in Nederland niet voorkomen.

Ook stond vanzelfsprekend de rijke Iraanse cultuur met o.a. de prachtige oude steden Qom en Isfahan op het programma. Tijdens de lezing komen ze uitgebreid aan bod.

De presentatie is opgebouwd uit een video over Qom en Isfahan en een uitgebreid bezoek aan de rijke flora van het Zagrosgebergte. Het programma na de pauze begint met een PP-presentatie van de flora van het noordelijke Alborzgebergte. Het geheel wordt afgesloten met een video over de hoogtepunten van Teheran en de ontmoetingen met de bevolking in het Noorden van Iran.

De voordracht wordt gegeven in de aula van het ‘Veurs Lyceum’, Burg. Kolfschotenlaan 5, 2262 EZ Leidschendam. Aanvang 20.00 uur. Mis deze avond niet!

De toegang is gratis. Aan het einde van de avond is er een loterij met mooie aan de tuin gerelateerde prijzen.

 

 

BLOEMSCHIKKEN

De cursus 2017 bij Lydia Schinkelshoek wordt vervolgd in het nieuwe jaar en wel op de volgende zaterdagen:

10 februari, 17 maart, 14 april en 12 mei.

In deze cursus krijgt u weer gelegenheid  diverse technieken aan te leren. Wat er precies gemaakt wordt is nog niet bekend, informatie hierover volgt nog als u zich aanmeldt.

De kosten voor deze cursus bedragen

€ 89,- voor niet-leden. Dit is incl. alle materialen en koffie/thee met iets erbij. Leden van Groei en Bloei betalen € 65,-.

De cursus wordt gegeven in de sfeervolle boerderij Oranjestein, Veenweg 204, Den Haag – Leidschenveen.

U kunt zich opgeven vóór 4 februari bij Bep Beerbaum: h.j.beerbaum@ziggo.nl of tel. 070 3866597.

EXCURSIES

Dagexcursie naar Museum “De Zwarte Tulp” in Lisse.

In Museum “De Zwarte Tulp” in Lisse is op dit moment de tentoonstelling van schilderijen van de bekende 19e eeuwse “bollenveldenschilder” Anton Koster. Voor het eerst sinds ruim 50 jaar komen zijn kleurrijke aquarellen van tulpenvelden, hyacinten-pastels en geschilderde bloemenrijen weer uit de depots. De schilderijen zijn afkomstig uit particulier bezit maar ook uit de eigen collectie van het museum, van het Gemeentemuseum Den Haag, Rijksmuseum en Teylers.

Anton L. Koster, geboren in 1890 in Haarlem, woonde later in Heemstede. Daar werd zijn interesse gewekt voor het schilderen van bloembollen.

Op woensdag 21 februari 2018 organiseren wij een excursie naar Museum “De Zwarte Tulp” in Lisse. Er is een museumwinkel en een restaurant waar koffie en thee wordt geschonken. De entreeprijs is € 7,50  met een museumjaarkaart is de toegang gratis.

We verzamelen om 13.00 uur op het President Kennedyplein in Leidschendam. Met eigen vervoer (eventueel meerdere personen in 1 auto). Zelf rijden of meerijden graag opgeven bij aanmelding.

Aanmelden kan via e-mail: olsthoorn.anneke@hotmail.com of telefonisch 070-3877638 (na 19.00 uur) . De kosten voor het meerijden zijn € 6,00. Deze kunt u ter plekke afrekenen met de chauffeur.

Meerdaagse bus-excursie

In samenwerking met Groei&Bloei Lansingerland en Garden Tours organiseert Groei&Bloei Leidschendam een prachtige reis naar NORMANDIË van 26 t/m 29 juni 2018.

Het programma is als volgt:

De 1e dag bezoeken we de prachtige tuin Abbaye de Valloires in Argoules. De 2e dag Jardin Plume en vervolgens Jardins d’Angelique in Montmain. Hier wordt gelunchd. In de middag naar de stad Rouen waar u op eigen gelegenheid de stad en de prachtige kathedraal kunt bezoeken. Ook kunt u, in overleg met de reisleiding, de Jardin des Plantes –met een collectie Normandische rozen- bezoeken. 3e dag een bezoek aan Le Bois des Moutiers. Niet alleen de tuin is prachtig, maar ook het huis waar vele beroemde personen verbleven hier, zoals Claude Monet, Picasso, Rodin, is bijzonder. Daarna een bezichtiging van Agapanthe, de tuin van Mr. Alexandre Thomas. De 4e dag gaan we op de terugreis richting Cassel, nog naar Jardins du Mont des Recollets. Hier is weer een lunch voor u gereserveerd incl. een aperitief.

Wilt u de uitgebreide flyer met het gehele programma + inschrijfformulier ontvangen, bel of mail dan naar Anneke Olsthoorn. U kunt het programma ook vinden op onze website: www.leidschendam.groei.nl. E-mail: olsthoorn.anneke@gmail.com, telefoon 070-3877638.

Prijs voor leden van Groei & Bloei € 475,00 voor niet-leden € 495,00 (incl. 3 overnachtingen, luxe touringcar, ervaren reisleiding, uitgebreid ontbijtbuffet en 4-gangendiner). De prijs voor de entrees van de tuinen en de 2 gereserveerde lunches wordt geschat op € 100,00. We verblijven 3 nachten in Hotel du Casino (4 sterren) in Saint-Valery-en Caux.

Gaat u mee, dan is de procedure als volgt: U vult het inschrijfformulier in en stuurt dit naar Anneke Olsthoorn. Ongeveer 6 weken voor aanvang van de reis ontvangt u van Garden Tours een accept-giro.

CURSUSSEN

Maandag 19 en 26 maart 2018

Workshop tuinontwerpen met respect voor natuur en milieu,

Op 2 maandagavonden, 19 en 26 maart, organiseert Groei&Bloei afd. Leidschendam in het: Wijkgebouw van wijkver. Essesteijn, Elzendreef 10, Voorburg een workshop tuinontwerpen. aanvang 20.00 uur. De workshop staat o.l.v. Ria Hoogervorst.

Het is de bedoeling dat het een echte workshop wordt, van de deelnemers wordt verwacht dat ze ook actief bezig zijn. Aan het eind van de workshop hebben alle deelnemers een schetsontwerp gemaakt. Maximaal 16 en minimaal 10 deelnemers.

Duur: 2x2 uur incl.15 min pauze.

Kosten: € 19,50 voor leden en € 24,50 voor niet-leden.

Wanneer u een mail stuurt naar jan.gonnie@alpineflowers.nl krijgt u uitgebreide informatie toegestuurd.

Diversen - Oproep bestuur

Samen met een aantal actieve leden vormt het bestuur van de afdeling Groei & Bloei Leidschendam een hecht team. Dit team organiseert jaarlijks ca. 25 activiteiten op groengebied voor de leden en andere belangstellenden. Een aantal teamleden doet dit al vele jaren en begint een dagje ouder te worden. Daarom zijn wij op zoek naar wat versterking en verjonging voor dit team.

Er zijn 4 functies waar we speciaal naar op zoek zijn: 2e voorzitter, 2e secretaris,

medewerker excursiecommissie,

beheerder van de (PR)materialen.

Zoals u ziet voor ieder wat wils. Maar ook als u zich niet kunt vinden in één van deze functies maar toch graag wilt meewerken aan het organiseren van groenactiviteiten bent u van harte welkom. Er is altijd ruim gelegenheid voor initiatieven en inwerken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Blokland 070 327 8959 of Corry Schmidt Ernsthausen 070 327 3168 of stuur een email naar jan.gonnie@alpineflowers.nl.

 


AFDELING RIJSWIJK

Secretariaat: Prunuskade 29 2282 DX Rijswijk. tel:070-3901357 email: info@rijswijk.groei.nl


We wensen de leden van Groei en Bloei Rijswijk een fijn en gelukkig 2018 toe.

 

 

Lezingen

In de maand januari zal er geen lezing worden gegeven.

Op dinsdag 20 februari komt Jan Blokland een zeer boeiende presentatie geven: Ontdek de Azoren, wandelen over 5 eilanden De vegetatie van de Azoren is een van de meest interessante in Europa. Zo’n zestig soorten zijn uniek voor de Azoren en ongeveer 700 werden er geïntroduceerd vanwege commerciële en culturele activiteiten. De enige twee Europese theeplantages en een ananaskwekerij zijn hier voorbeelden van. Veel van de bezienswaardigheden zijn ontstaan door vulkanische activiteit. Er zijn prachtige kratermeren, lavagrotten en kleine meertjes in rotsen aan de kusten.

Zelfs de kleinste dorpjes hebben hun eigen unieke kerkgebouw met prachtige, kleurrijke interieurs.

Alle eilanden hebben een verleden van walvisjacht. Met een camera kan men nu vanuit snelle speedboten dolfijnen en potvissen van zeer nabij verschalken.

De presentatie start met een film waarin het ontstaan van de eilandengroep wordt uitgelegd en wat de gevolgen zijn van het vulkanisme voor de eilanden. Daarna volgt via een een beeld van de wandelingen door de natuur en de mooiste parken en tuinen van vijf bezochte eilanden. Tenslotte ziet u een film van de belangrijkste culturele bezienswaardigheden.

De lezing zal plaatsvinden in Woonzorgcentrum Steenvoorde, Generaal Spoorlaan 62 in Rijswijk en begint om 20.00 uur.

Vooruitlopend op onze Algemene Ledenvergadering in maart delen we u mede dat een aantal bestuursleden afscheid gaat nemen. We zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Spreekt een bestuursfunctie u aan, neem dan contact op met de voorzitter, de heer Henk Hamoen: hhenk@hotmail.com.

 

Programma Cursussen Voorjaar 2018

 Moderne bloemsierkunst 4 dinsdagavonden:  16/1,  13/2,  13/310/4

In een ritme van om de 4 weken maken we een verrassend stuk. Er wordt gewerkt op een mee te brengen schaal of vaas, of misschien nog iets anders .Dat wordt kort voor de lesavond via een mailtje of telefoontje meegedeeld.

Kosten inclusief bloemen € 43,50

Voor leden Groei & Bloei € 39,50

Betalingscode = B2

 Bloemschikken “Kiest u maar” 5 maandagavonden:  12/2,  26/2,  12/3,  26/3,  9/4

De cursisten bespreken het idee voor wat zij de volgende les willen maken, soms aan de hand van een afbeelding. Dat kan ook af en toe een Ikebana schikking zijn. De docent maakt een voorbeeldstuk, maar iedereen is vrij het na te maken of er een persoonlijke vorm aan te geven.

Kosten inclusief bloemen € 54,50

Voor leden Groei & Bloei € 49,50

Betalingscode = B3

Hobbyclubs:  Deze groepen zijn voor wie al over de nodige vaardigheden beschikt en het leuk vindt een opgegeven thema zelf creatief vorm te geven.

Hier is een ochtendgroep.

Hobby 3: 8 woensdagavonden:

17/1, 31/1, 14/2, 28/2, 14/3, 28/3, 11/4, 25/4

Kosten cursus exclusief bloemen € 64,--

Betalingscode = H3

Hobby 4: 8 dinsdagochtenden: 16/1, 30/1, 13/2, 27/2, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4

Kosten exclusief bloemen € 64,--

Betalingscode = H4

Informatie en opgave: mw. E. van Wijngaarden, tel. 070-3965469,

e-mail: els@e-van-wijngaarden.speedlinq.nl

De betaling dient uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de cursus/workshop overgemaakt te zijn op rekening NL88 INGB 0001 6680 00 t.n.v. Voorl.Cie.KMTP afd.Rijswijk, 2286 CN Rijswijk.

Op de bankoverschrijving graag ook uw eigen naam en de betalingscode vermelden. Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw betaling.

De cursussen beginnen ’s ochtends om 9.30 uur en ‘s avonds om 20.00 uur, in het
“Groei & Bloei” Centrum, Louis Davidsstraat 1, 2284 VA Rijswijk.

Bij de cursussen bloemschikken krijgt u voor de eerste les via e-mail of een telefoontje te horen wat u behalve een scherp mesje en een tangetje mee moet brengen. De hobbyclubs werken de eerste ochtend of avond vrij. Nieuwe cursisten krijgen de informatie bij aanmelden. De cursussen gaan alleen door bij voldoende belangstelling. Als een les niet door kan gaan wordt u per e-mail of telefoon op de hoogte gesteld.


AFDELING WASSENAAR

Secretariaat en Ledenadministratie: Joh. De Wittstraat 20 2242 LB Wassenaar tel. . 0651005946 wwestgeest8@gmail.com website: wassenaar.groei.nl


Beide presentaties worden gegeven in het Polanencentrum, v. Polanenpark 105-107, en beginnen om 20.00 uur. Entree: leden gratis, niet leden € 2.00 en uw gratis kopje koffie/thee staat klaar.

Informatie: Ber Hubben, tel. 070 5117660, email: beringe@casema.nl en Wim Westgeest,tel. 06 51005946 en email: wwestgeest8@gmail.com

DE TUIN IN ALLE SEIZOENEN.

We openen het nieuwe jaar op maandag 15 januari met een lezing van groenarchitect Hans van Horssen, eigenaar van een ontwerpbureau in Gorinchem, over bovengenoemd onderwerp en als ondertitel “een kijkje achter de schermen van de Vlinderhof”.

De lezing gaat over het gebruik van vaste planten in combinatie met siergrassen, een dynamische plantstijl ook wel de “Dutch Wave”genoemd. Aan de hand van vele mooie beelden laat Hans zien hoe bijzonder mooi, levendig en herkenbaar deze stijl kan zijn gedurende alle seizoenen. Na de pauze krijgt u een kijkje achter de schermen van de Vlinderhof, een ontwerp van Piet Oudolf. De Vlinderhof ligt in het Maximapark bij Leidsche Rijn aan de westkant van Utrecht. In het voorjaar van 2014 heeft een groep vrijwilligers deze hof aangelegd Zij verzorgen ook het onderhoud.

Hans van Horssen was vanaf de start bij de aanleg betrokken en maakte in 2014 met een oud-collega het bloembollenplan. Vanavond licht hij dit plan toe en vertoont hij video’s van deze sfeervolle en dynamische tuin.

DE MAGIE VAN TUINIEREN

Op maandag 12 februari houdt Wim Paul van der Ploeg een lezing over het door hem in oktober 2017 uitgebrachte boek met bovengenoemde titel. Deze lezing laat beelden zien van planten en tuinen in binnen- en buitenland, maar neemt de toeschouwer ook mee in de beleving achter de beelden aan de hand van de vragen: wat zie ik, wat kan ik leren, welk gevoel geeft deze plant of tuin mij, maar ook de mate waarin zichtlijnen sfeer en uitstraling van de tuin bepalen, het herkennen van de seizoenen in de tuin, de ruimte voor dieren. Deze benadering gaat dus een stap verder dan alleen het kijken naar plant en tuin; het gaat om het waarnemen. Het boek verandert zogezegd voorgoed je kijk op tuinieren. De schrijver licht zijn werk toe en neemt je mee op een inspirerende reis door je tuin en je innerlijke belevingswereld en met praktische aanwijzingen die in het boek vermeld worden kun je je tuin een extra accent geven.

Ter illustratie:. het geven van een cijfer tussen de 1 en de 10 aan elke plant in de tuin. Welke plant geef je een 8 of 10 en welke een 5 of 6. En wat zal er in je tuin maar ook in je beleving gebeuren, wanneer de 5 en 6-jes plaats maken voor 8-ten en 9-ens? Wim Paul vertelt u erover.

Heeft u belangstelling? Het boek  wordt deze avond aangeboden voor € 34,95.

Verdere informatie: zie boven.

 

meer

 

 

 

16
Feb
STORMSCHADE
15
Feb
angela’s tuin tussenfase