Activiteiten & Actueel

Nieuwjaarsinstuif en Alg. jaarvergadering 20-1-2018

Ledenbijeenkomsten

1. Nieuwjaarsinstuif in combinatie met de Algemene Ledenvergadering 2018

In navolging van voorgaande jaren houden we op de eerste groenochtend in het nieuwe jaar, zaterdag 20 januari, onze Nieuwjaarsinstuif en onze Algemene Ledenvergadering. Dit keer dus geen plantenruilbeurs maar een ochtend vol met verenigingsnieuws.

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2018 van de afd. Den Haag van de KMTP/Groei&Bloei:

1. Opening en mededelingen

2. Verslag van de 144e Algemene Ledenvergadering, gehouden op za. 21 januari 2017

3. Jaarverslag over 2017

4. Financiële verantwoording over 2017 en de begroting voor 2018.

5. Verslag van de kascommissie en decharge van de penningmeester

6. Bestuurs- en commissiemutaties

7. Rondvraag

M.b.t punt 6 van de agenda: binnen het bestuur zijn periodiek aftredend de secretaris, mw. L. Hazekamp en het bestuurslid mw. A. Nieuwenhuis. Volgens het reglement is de secretaris direct herkiesbaar. Het bestuur stelt de vergadering voor in te stemmen met een herbenoeming van de secretaris, mw. L. Hazekamp. Reglementair is een bestuurslid niet direct herkiesbaar. Daarom stelt het

bestuur voor mw. A. Nieuwenhuis te benoemen tot adviseur van het bestuur.

Leden die het jaarverslag en het financieel verslag willen inzien vóór de Alg. Ledenvergadering kunnen deze stukken opvragen bij de secretaris, mw. L. Hazekamp, tel. 070-3654445. Zaterdag 20 januari liggen de stukken vanaf 10.00 uur ter inzage in de vergaderruimte.

Na afloop van de vergadering brengen we gezamenlijk een toost uit op het nieuwe verenigingsjaar. Aansluitend krijgt u, onder het genot van een drankje en een hapje, een korte toelichting op onze plannen voor het nieuwe jaar. Ook is er gelegenheid een keuze te maken uit onze nieuwe verzameling bloemen- en plantenzaden.

Aanvang van de bijeenkomst 10.30 uur, Plaats: kantine van de Stadskwekerij aan de Kwekerijweg 8a. Sluiting rond 13.00 uur.

meer

 

 

 

16
Feb
STORMSCHADE
15
Feb
angela’s tuin tussenfase