Diversen

Verslag van de 145e Algemene Ledenvergadering van de afdeling Den Haag

KMTP/Groei en Bloei, afdeling Den Haag

 

Verslag van de 145e Algemene Ledenvergadering van de afdeling Den Haag

van de KMTP – Groei & Bloei.

Gehouden op 20 januari 2018 in De Stadskwekerij, Kwekerijweg 8, te Den Haag

Aanvang 10.30 uur.

Voorzitter: Klaas Pors (vice-voorzitter)

 

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent met een woord van welkom de 145e Algemene Ledenvergadering. Een speciaal woord van welkom aan ons erelid, mevr. Claartje Vinkesteijn.

Er zijn berichten van verhindering van burgemeester Krikke, Caroline del Court König, vertegenwoordigster van het hoofdbureau, en van de leden Cocky Hoek, Loekie Kuiper-Koot, Heleen Post, Ria Smit, Mary de Man en Annemartijn Dekker.

 

Op deze derde zaterdag van de maand, traditioneel de groenochtend, hebben we vandaag geen zaden en plantenruil, maar een terugblik op het afgelopen jaar en een inkijk op de activiteiten van het nieuwe jaar. De vereniging is dit jaar zeer actief geweest. Jammer genoeg is dat niet tot uiting gekomen in het ledenaantal. We zijn in aantal weer wat achteruitgegaan, maar al onze activiteiten zijn goed tot zeer goed bezocht door veel enthousiaste deelnemers.

Door de teruggang in het ledenaantal zijn de middelen van de vereniging wat beperkt, maar wij willen toch op de ingeslagen weg voortgaan.

De voorzitter memoreert het afscheid op 23 februari in de Fokkerterminal van de burgemeester, de heer Van Aartsen, onze beschermheer. Hij was, samen met zijn vrouw, een trouw bezoeker van onze Geraniummarkt, terwijl mevrouw Van Aartsen vele malen de ereprijzen van de voortuinkeuringen heeft uitgereikt.

Op 26 april kreeg Liesbeth Verster door de nieuwe burgemeester een koninklijke onderscheiding opgespeld voor het vele werk dat zij voor de Haagse afdeling, maar ook voor het rayon en de landelijke vereniging doet. De dag daarna konden wij de burgemeester een corsage opspelden toen zij onze 50ste Geraniummarkt bezocht. Deze eerste kennismaking met de burgemeester was een succes. Zij toonde veel belangstelling voor alle standhouders, reikte na afloop de beker voor de mooiste stand uit aan Yvonne Zeelenberg en tot slot kreeg de afdeling de Stadspenning als blijk van waardering voor de organisatie gedurende 50 jaar van de Geraniummarkt. Er zijn problemen met de standplaats van de Geraniummarkt, daarom is het te hopen dat we ook dit jaar rond komen met de organisatie.

Den Haag deed dit jaar mee in de competitie van Entente Florale. Tijdens het bezoek van de jury zijn diverse leden actief geweest. Uiteindelijk is Den Haag uitgeroepen tot Groenste stad van 2017.

De landelijke organisatie probeert met een nieuw beleid steeds meer de zichtbaarheid en naamsbekendheid van KMTP/Groei&Bloei te bereiken ook samen met professionele partners en in nauwere samenwerking met het tijdschrift. In 2019 wordt een grote manifestatie, Gardenista, opgezet op kasteel Ophemert.

Onze leden krijgen iedere twee maanden het groenbericht thuis met alle activiteiten van de 5 afdelingen rond Den Haag en daarnaast stuurt André van der Zwan, naast penningmeester ook webmaster, geregeld een 170 digitale nieuwsbrieven uit en houdt de website bij. Daarop zijn heel veel van zijn  foto’s te bewonderen.

 

Met enkele woorden herdenkt de secretaris degenen die ons dit jaar zijn ontvallen:

Mevrouw Van Oosterzee, lid sinds 1997, en mevrouw Miep van Lierop, lid sinds 2002, beiden trouwe deelneemsters aan de excursies, en mevrouw Joop Coutinho, lid sinds 1988 en actief o.m. bij de tuinkeuringen en het werk in het Westbroekpark.

Ter herdenking van hen en van alle andere ons dit jaar ontvallen leden nemen de aanwezigen staande enkele ogenblikken stilte in acht,

 

2. Het verslag van de ALV van 21 januari 2017.

 

Het verslag wordt goedgekeurd, met dank aan de secretaris.

 

3. Jaarverslag over 2017

Het jaarverslag is ook dit jaar weer een kleurrijk en overzichtelijk geheel geworden.

 

4./5 Financiële verantwoording over 2017 en begroting 2018

Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur.

De penningmeester geeft een korte toelichting op de cijfers. Het jaar 2017 is afgesloten met een negatief resultaat van € 751,40, maar in ieder geval lager dan het op de begroting verwachte negatieve resultaat. De feestelijkheden rond de 50ste Geraniummarkt maakten dat deze kostenpost aanzienlijk hoger uitkwam. Bij de excursies was sprake van een positief resultaat door de grote belangstelling voor de busreisjes. Een van de grootste kostenposten blijft het groenbericht.

 

Zowel mevr. B. Huckriede, lid van de kascommissie, als de heer B. Taal, het reservelid, hebben dit jaar i.v.m. omstandigheden moeten afzeggen. Gelukkig was mevr. E. Rasmussen bereid om met mevr. R. Wolff de kas te controleren. Het verslag van de kascommissie vermeldt dat alle stukken in orde zijn bevonden en dat de commissie adviseert, het bestuur, onder dankzegging aan de penningmeester, decharge te verlenen voor het zorgvuldig gevoerde beleid. Met nadruk complimenteert de voorzitter van de kascommissie de penningmeester voor het vele werk dat hij heeft verricht en zij spreekt de hoop uit dat hij hiermee nog lang kan doorgaan.

 

De vergadering gaat hiermee akkoord.

 

De voorzitter dankt de kascommissie voor haar werkzaamheden.

Mevr. E. Rasmussen was dit jaar een invalster. Zij kan volgens de regels volgend jaar geen zitting nemen in de commissie. Mevr. R. Wolff stelt zich ook voor het volgend jaar beschikbaar. Voor de vacature meldt zich mevr. A. Nieuwenhuis (zij treedt dit jaar terug uit het bestuur) en mevr. A. Demetriadis zal als reserve optreden.

 

Ondanks het tekort aan inkomsten willen we in het komende jaar de activiteiten voor onze leden handhaven en gezien de positieve balans is dat ook te rechtvaardigen.

 

De begroting voor 2018 wordt goedgekeurd.

 

6. Bestuurs- en commissiemutaties.

Binnen het bestuur van de afdeling Den Haag is periodiek aftredend de secretaris, mw L. Hazekamp en het lid mw. A. Nieuwenhuis-Damen. Volgens het reglement is de secretaris direct herkiesbaar. Het bestuur stelt de Algemene Ledenvergadering voor in te stemmen met een herbenoeming van de secretaris.

 

De vergadering gaat hiermee akkoord.

 

De voorzitter dankt de secretaris voor het werk tijdens de afgelopen periode.

Het wordt steeds moeilijker vrijwilligers te vinden voor het bestuurswerk. Zo is het afgelopen jaar mevrouw Baars enthousiast begonnen als bestuurslid, met met name goede resultaten voor het Christine van Beurdenfonds. Jammer genoeg had zij toch het gevoel dat zij haar ideeën en plannen onvoldoende binnen het bestuur kon bereiken. Het is bijzonder spijtig dat we weer afscheid van haar hebben moeten nemen.

Als dank biedt de secretaris de huisgenote van mw. Baars bloemen aan.

 

De voorzitter dankt ook het periodiek aftredende lid mw. A. Nieuwenhuis voor haar inzet voor het bestuur. Zij blijft de excursiecommissie leiden en zal in die functie vrij geregeld als adviseur van het bestuur optreden.

Al met al zijn er dus 2 vacatures voor bestuursfuncties, terwijl we ook nog altijd naar een voorzitter zoeken.

Hij roept de leden op hierover na te denken.

 

Bij de Geraniumcommissie was er eerst sprake van het vertrek van de heer Sol, de coördinator. Tot onze opluchting is hij hier echter op teruggekomen.

Onze oud-voorzitter en lid van verdienste, mw. Claartje Vinkesteijn-Barnas, vele jaren actief in allerlei functies en de laatste jaren adviseur van het bestuur op een zeer constructieve wijze, stopt daar nu mee.

Als dank biedt de secretaris mw Vinkestein bloemen aan.

 

7. Rondvraag

Aandacht wordt gevraagd voor het werven van leden bij volkstuinenverenigingen. In het afgelopen jaar zijn we bij het jubileum van Eigen Arbeid aanwezig geweest met een propagandastand.

Vanuit de zaal wordt erop gewezen dat dit jaar 100 jaar Vogelwijk wordt gevierd met vele activiteiten. De suggestie om hieraan bijdrage te leveren wordt in overweging genomen.

 

De vergadering wordt gesloten, en onder het genot van een hapje en drankje horen de aanwezigen de plannen voor het jaar 2017.

meer

 

 

 

15
Jan
Vergeten smaakmakers en paradijskorrels (Blik op de Tuin - 884)
10
Jan
VAN VERVAL TOT HOTEL