Den Haag

Verwerkersovereenkomst

 VErwerkersovereen komst


Partijen:
r KMTP Groei& Eloei {Verantwoordelijke} r Drukkerij lmpressed B.V. h.o. lmpressed druk & print B.V.: {Venwerker}
ln aanmerking nemende dat: KMTP 6roei & Bloei beschikt als verantwoordelijke over persoonsgegeven§, te weten postale gegevens van haar klanten die verzameld zijn als gevolg van het veniverken van de in de opdracht gegeven order met als doel postale verwerking en venending te vërzorgen.
KMTP Groei & Btoei heeft verwerker ingeschakeld als leverancier en hierdoor heeft verwerker toegang tot deze persoonsgegevens.
Overeengekomen punten: Beide partijen zijn op de hoogte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming inclusief de meldplicht datalekken, en zullen zich gezamenlijk inspannen om aan alle wettelijke eisen te voldoen. De verwerker zal zich in iedergeval houden aan de volgende punten: . Partijen komen de Algemene Verordening 6egevensbescherming na, Voor zover de afspraken tussen partijen niet voorzien in wettelijk vereiste regelingen, komen partijen overeen te handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de beschernning va n ( persoonslgegevens; , Verwerker en degenen die onder diens gezag handelen zijn verplicht om persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, geheim te houden; . Persoonsgegevens ÍnoBen alleen verwerkt worden volgens de instructies van de verantwoordelijke; . De verwerker zorgt voor een goede en passende beveiliging van de persoonsgegevens. Dit gebeurt door het nemen van rowel technische maatregelen en organisatorische maatregelen; Verwerker heeft de volgende maatregelen genomen ter bescherming van de persoonsgegevens: ' rechnische ffiJ::::fÏn firewaus, virus-scanners,.encr;,ptie . Sterke wachtwoorden beschermde accounts, . Een beveiligde ftp-server voor encrypted uitwisselen van data rnet derden ' orsanisatïïff,i:ï::ïil;", en pandenlbeveirigde toesans van rocaties en apparatuur. . Het personeel heeft een geheimhoudingsverklaring ondertekend . Het conform de verstrekte opdracht verwerken van deze gegevens en het na opdracht verwiide ren co nfo rm wettelij ke vastgestel de richtl'rj ne n. . Verwerker mag persoonsgegevens alieen bewerken in opdracht van de verantwoordelijke, voor het door de verantwoordelijke vastgestelde doel. Verwerker mag de gegevens dus niet gebruiken voor eigen marketingacties en doeleínden. Verwerker mag gegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzii in opdracht van verantwoordeliike; . De verwerker mag de gegevens niet verwerken buíten de Europese Unie; . Als er een beveiligingsincident ontdekt is waarbij mogelijk persoonsge8evens zijn uitgelekt of verloren gegaan, zal de verwerker direet (en in ieder geval binnen 24 uur) de verantwoordelijke
telefonisch en per e-mail op de hoogte brengen, zodat de verantwoordelijke kan inschatten of er een melding gedaan moet worden aan de AP of betrokkenen. De verwerker ral vervolgens alle instructies voortkomend uit het onderzoek van het incident zo snel en goed mogelijk uitvoeren; De looptijd van deze verwerkersovereenkomst is gelijk aan de looptijd van de tussen pàrtijen gesloten overeenkomstlgeldende afspraken. ln het gevaí dat de dienstverlening van verwerker aan verantwoordelijke (nog) voortduurt, loopt deee verwerkersovereenkomst door; De verwerker moet bij beëindiging van diensten op het gebied van verwerkingen van persoonsgegevens alle përsoonsgegevens wissen of teruggeven aan de verantwoordelijke en nog bestaande kopíeën wissen, behalve als EU-recht r:f het recht van de lidstaat verplicht tot het bewaren van deze përsoönsgegeven§; De verwerker is verplicht meder,verking en uitvoering te verlenen aan verzöeken van betrokkenen als bedoeld in art. trS {m 72 van de AVG. De verwerker moet alle informatie met betrekking tot deze verwerkersovereenkömst beschikbaar maken aan verantwoordelijke en audits en inspecties door de verantwoordelijke of gemandateerde auditor toestaan en hieraan meewerken, lndien een instructie, volgens de verwerker, tegen de verordening, EU-recht of recht van de lidstaat ingaat, moet de verwerker onmiddellijk de verantwoordelijke op de hoogte stellenj Verwerker is aansprakelijk voor de schade bij overtredingen van deze verwerkersovereenkomst door de verwerker; ln een contract tussen de verwerker met een sub-verurerker moeten dezelfde verplichtingen gelden als die uit deze verwerkersovereenkomst. Als de sub-verwerker zijn verplichtingen tot gegevensbescherming niet nakomt, zal de verwerker volledig aansprakelijk zijn jegens de verantwoordelijke.
Aldu§ getekend:
Verwerker; Drukkerij lmpressed B.V. h. lmpressed druk & print
Naam; A.J. {Sandrai'Haket
Plaats: Pijnacker
Verantwoordelijke: KMTP Groei & Bloei
Ptaats: LJa,, {-[ aalt Datum: L?- 6-1Ot