Den Haag

Groenbericht januari - februari 2022 afdeling Den haag

Wilt u het groenbericht liever digitaal dan per post ontvangen?

Spaar papier en portokosten en meld u aan bij info(at)denhaag.groei.nl

 

AFDELING DEN HAAG

Secretariaat en Ledenadministratie: Groot Hertoginnelaan11 2517 EA 070-365 44 45 email: info(at)denhaag.groei.nlwebsite: www.denhaag.groei.nl

Nieuwjaarsbijeenkomst in combinatie met Algemene Ledenvergadering.

Zaterdag 15 januari 2022. 10.30 uur.

Sinds vele jaren houden we op de eerste groenochtend in het nieuwe jaar onze Nieuwjaarsbijeenkomst in combinatie met de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

We houden deze datum aan ook al verwachten we dat er i.v.m. corona weer beperkende maatregelen zullen gelden. Van te voren kunnen de leden de stukken (jaarverslag en de financiële stukken voor de jaren 2020 en 2021) inzien. Stuur daarvoor een email naar info@denhaag.groei.nl. Opmerkingen moeten vóór 15 januari binnen zijn. Afhankelijk daarvan zullen daarna de Financiële verantwoording over 2020 en 2021, de begroting voor 2022 en de bestuurs- en commissiemutaties geacht worden aangenomen te zijn.

 

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2022 van de afd. Den Haag van de KMTP/Groei&Bloei is als volgt samengesteld:

1. Opening en mededelingen

2. Verslag van de 147e Algemene Ledenvergadering, gehouden op zaterdag 18 januari 2020

3. Jaarverslag over 2020-2021

4. Financiële verantwoording over 2020 en 2021

5. Begroting voor 2022

6. Verslag van de kascommissie en decharge van de penningmeester

7. Bestuurs- en commissiemutaties

8. Rondvraag

Met betrekking tot punt 7:

Als gevolg van Corona en de daarbij opgelegde beperkingen en maatregelen is door het bestuur besloten in 2021 geen jaarvergadering te houden. Vanuit dit gegeven komt het bestuur met het volgende voorstel:

  • herbenoeming, met terugwerkende kracht, van de secretaris, mevr. L. Hazekamp, zij was aftredend in 2021.

  • herbenoeming van de penningmeester, de heer A. van der Zwan, aftredend in 2022.

  • Verlenging van de zittingsperiode van de vice voorzitter, mevr. A. Kingma, tot 2025 waardoor voorzitter en vice voorzitter niet gelijktijdig aftredend zijn.

We hopen, na afloop van de Algemene Ledenvergadering gezamenlijk een toost uit te kunnen brengen op het nieuwe verenigingsjaar. Aansluitend krijgt u, onder het genot van een drankje en een hapje, een korte toelichting op onze plannen voor het nieuwe jaar. Geen ruilbeurs dus maar wel is er deze ochtend alle gelegenheid om een keuze te maken uit onze nieuwe verzameling bloemen- en plantenzaden.

Aanvang van de bijeenkomst 10.30 uur, kantine van de Stadskwekerij aan de Kwekerijweg 8a, sluiting rond 13.00 uur.

Raadpleeg onze website!

 

Ledenbijeenkomst bij Groei&Bloei

Dinsdag 15 februari

Bezoek aan het Nationaal Monument Oranjehotel in Scheveningen, Van Alkemadelaan 1258, hoek Stevinstraat. Aanvang 13.45 uur.

In het Oranjehotel, de bijnaam voor de Scheveningse gevangenis tijdens de Tweede Wereldoorlog, zaten tussen 1940 en 1945 ruim 25.000 mensen opgesloten voor verhoor en berechting

Tot 2009 was de ruimte waarin thans het museum is ondergebracht nog in gebruik als gevangenis. Na een jarenlange restauratie en herinrichting werd in september 2019 in een deel van het complex het Herinneringscentrum, Nationaal Monument Oranjehotel, geopend. Het museum toont de bezoeker in de tentoonstelling en de films onder welke omstandigheden de gevangenen hier moesten leven. Voor velen van hen was het Oranjehotel het beginpunt van een lange tocht langs Duitse gevangenissen en concentratiekampen. Ruim 250 gevangenen zijn op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd.

Na een korte Introductie door een medewerker van het museum heeft een ieder de gelegenheid om een rondgang door het museum te maken.

Voor deelname aan het museumbezoek moet U zich aanmelden bij onze secretaris, mw. L. Hazekamp, tel: 070- 3654445 of via de mail info(at)denhaag.groei.nl. Het aantal deelnemers is beperkt. Heeft u een Museumkaart, neem die dan a.u.b. mee.

OV: bus 22 en 23 – halte Duinkerksestraat. Komt u met de auto dan kunt u gebruik maken van het gratis toegankelijke parkeerterrein van het museum.

4 Daagse reis naar de Achterhoek

Woensdag 22 juni t/m zaterdag 25 juni 2022

Na het succes van het vorig jaar gaan we ook dit keer weer in samenwerking met Garden Tours een tuinenreis organiseren. We gaan naar de Achterhoek. Het aantal deelnemers is beperkt: maximaal 25. Ook dit keer sluit de afdeling Leidschendam zich bij ons aan.

Informatie: Anneke Nieuwenhuis E-mail: annekecnd(at)gmail.com, Tel. 070-3543433.

Aanvulling zaaddoos

U helpt toch ook mee om bloemenzaad te verzamelen voor de zaaddoos? We hebben het al vaker gevraagd maar het is nu echt urgent omdat er in het voorjaar veel gebruik van gemaakt is.

Anne Kingma heeft toen alle, in het najaar binnengekomen zaden, geschoond, in potjes gedaan en gelabeld. Zij heeft vervolgens de zaden gedigitaliseerd en ze staan op de website van Groei en Bloei afd. Den Haag, Heel wat leden hebben daarvan al gebruik gemaakt.

Graag droog en geschoond, naam erbij, 1jarig, 2jarig of vast en van bijzondere planten een foto. Inleveren bij Anne Kingma, Spotvogellaan 32.

Heeft u vragen over de zaden, neem dan contact op met Anne Kingma e-mail: a.kingma(at)kingmamail.nl.

tel: 3234165

 

Raadpleeg ook geregeld onze website www.denhaag.groei.nl

Meld u daar aan voor de nieuwsbrief.

.