Den Haag

Nieuwjaarsbijeenkomst in combinatie met Algemene Ledenvergadering.

Nieuwjaarsbijeenkomst in combinatie met Algemene Ledenvergadering.

Zaterdag 15 januari 2022. 10.30 uur.

Sinds vele jaren houden we op de eerste groenochtend in het nieuwe jaar onze Nieuwjaarsbijeenkomst in combinatie met de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

We houden deze datum aan ook al verwachten we dat er i.v.m. corona weer beperkende maatregelen zullen gelden. Van te voren kunnen de leden de stukken (jaarverslag en de financiële stukken voor de jaren 2020 en 2021) inzien. Stuur daarvoor een email naar info@denhaag.groei.nl. Opmerkingenmoeten vóór 15 januari binnen zijn. Afhankelijk daarvan zullen daarna de Financiële verantwoording over 2020 en 2021, de begroting voor 2022 en de bestuurs- en commissiemutaties geacht worden aangenomen te zijn.

 

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2022 van de afd. Den Haag van de KMTP/Groei&Bloei is als volgt samengesteld:

1. Opening en mededelingen

2. Verslag van de 147e Algemene Ledenvergadering, gehouden op zaterdag 18 januari 2020

3. Jaarverslag over 2020-20214. Financiële verantwoording over 2020 en 2021

5. Begroting voor 2022

6. Verslag van de kascommissie en decharge van de penningmeester

7. Bestuurs- en commissiemutaties

8. Rondvraag

Met betrekking tot punt 7:

Als gevolg van Corona en de daarbij opgelegde beperkingen en maatregelen is door het bestuur besloten in 2021 geen jaarvergadering te houden. Vanuit dit gegeven komt het bestuur met het volgende voorstel:

  • herbenoeming, met terugwerkende kracht, van de secretaris, mevr. L. Hazekamp, zij was aftredend in 2021.

  • herbenoeming van de penningmeester, de heer A. van der Zwan, aftredend in 2022.

  • Verlenging van de zittingsperiode van de vice voorzitter, mevr. A. Kingma, tot 2025 waardoor voorzitter en vice voorzitter niet gelijktijdig aftredend zijn.

We hopen, na afloop van de Algemene Ledenvergadering gezamenlijk een toost uit te kunnen brengen op het nieuwe verenigingsjaar. Aansluitend krijgt u, onder het genot van een drankje en een hapje, een korte toelichting op onze plannen voor het nieuwe jaar. Geen ruilbeurs dus maar wel is er deze ochtend alle gelegenheid om een keuze te maken uit onze nieuwe verzameling bloemen- en plantenzaden.Aanvang van de bijeenkomst 10.30 uur, kantine van de Stadskwekerij aan de Kwekerijweg 8a, sluiting rond 13.00 uur.